KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共9条,第1-9条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
miR-153 inhibits the migration and the tube formation of endothelial cells by blocking the paracrine of angiopoietin 1 in breast cancer cells 期刊论文
ANGIOGENESIS, 2018, 卷号: 21, 期号: 4, 页码: 849-860
作者:  Liang, Huichun;  Ge, Fei;  Xu, Yuhui;  Xiao, Ji;  Zhou, Zhongmei;  Liu, Rong;  Chen, Ceshi
收藏  |  浏览/下载:148/0  |  提交时间:2018/12/03
MiR-153  Angiopoietin 1  Endothelial cell  Tumor angiogenesis  Breast cancer  
In vitro assessment of the glucose-lowering effects of berberrubine-9-O-beta-D-glucuronide, an active metabolite of berberrubine 期刊论文
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA, 2017, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 351-361
作者:  Yang, Na;  Sun, Run-Bin;  Chen, Xing-Long;  Zhen, Le;  Ge, Chun;  Zhao, Yu-Qing;  He, Jun;  Geng, Jian-Liang;  Guo, Jia-Hua;  Yu, Xiao-Yi;  Fei, Fei;  Feng, Si-Qi;  Zhu, Xuan-Xuan;  Wang, Hong-Bo;  Fu, Feng-Hua;  Aa, Ji-Ye;  Wang, Guang-Ji
浏览  |  Adobe PDF(4661Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:71/3  |  提交时间:2017/05/19
Hyperglycemia  Glucose-lowering Effect  Berberine  Berberrubine  Glucuronide  Alpha-glycosidase  Hfd-induced Hyperglycemia Model Of C57bl/6 Mice  Human Normal Liver Cell Line L-o2  Pharmacokinetics  
Morphological and molecular evidence for a new species of Leucoagaricus from China 期刊论文
SYDOWIA, 2016, 卷号: 68, 页码: 41-47
作者:  Yu, Fei;  Liang, Jun-Feng;  Ge, Zai-Wei;  Li, Yang-Kun
浏览  |  Adobe PDF(433Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:52/1  |  提交时间:2017/01/05
Agaricales  Lepiotaceous Fungi  Phylogeny  Taxonomy  
Phylogenetic relationships, character evolution and biogeographic diversification of Pogostemon s.l. (Lamiaceae) 期刊论文
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 2016, 卷号: 98, 页码: 184-200
作者:  Yao, Gang;  Drew, Bryan T.;  Yi, Ting-Shuang;  Yan, Hai-Fei;  Yuan, Yong-Ming;  Ge, Xue-Jun
浏览  |  Adobe PDF(4531Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:73/27  |  提交时间:2016/08/22
Pogostemon  Lamiaceae  Lamiales  Phylogeny  Character Evolution  Biogeography  
Cloning and characterization of MHC-DQA1 and MHC-DQA2 molecules from yak (Bos grunniens) 期刊论文
ARCHIVES ANIMAL BREEDING, 2016, 卷号: 59, 期号: 3, 页码: 395-400
作者:  Ge, Fei;  Memon, Sameeullah;  Xi, Dongmei;  Li, Shijun;  Liu, Xiangying;  Li, Guozhi;  Wang, Liping;  Leng, Jing;  Khan, Sehroon;  Deng, Weidong
浏览  |  Adobe PDF(1387Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/2  |  提交时间:2017/01/05
The Mechanism of Poly-Galloyl-Glucoses Preventing Influenza A Virus Entry into Host Cells 期刊论文
PLOS ONE, 2014, 卷号: 9, 期号: 4, 页码: e94392
作者:  Ge, Hu;  Liu, Ge;  Xiang, Yang-Fei;  Wang, Yu;  Guo, Chao-Wan;  Chen, Nan-Hao;  Zhang, Ying-Jun;  Wang, Yi-Fei;  Kitazato, Kaio;  Xu, Jun
Adobe PDF(4149Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:149/21  |  提交时间:2014/06/23
Receptor-binding Properties  Molecular-dynamics  Human Infection  Hemagglutinin  Transmission  Fusion  Origin  Amber  
Identification of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Inhibitors Through an Oriented Screening on Natural Products 期刊论文
CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES, 2013, 卷号: 29, 期号: 2, 页码: 290-293
作者:  Li Wen-gui;  Dai Fei-yan;  Cheng Yong-xian;  Yin Ge-fen;  Bi Jun-long;  Li Dian-peng
Adobe PDF(479Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:205/12  |  提交时间:2013/06/08
Porcine Reproductive And Respiratory Syndrome Virus(Prrsv)  Natural Product  Cytopathic Effect  Antiviral Activity  
Antiviral activity and possible mechanisms of action of pentagalloylglucose (PGG) against influenza A virus 期刊论文
ARCHIVES OF VIROLOGY, 2011, 卷号: 156, 期号: 8, 页码: 1359-1369
作者:  Liu, Ge;  Xiong, Sheng;  Xiang, Yang-Fei;  Guo, Chao-Wan;  Ge, Feng;  Yang, Chong-Ren;  Zhang, Ying-Jun;  Wang, Yi-Fei;  Kitazato, Kaio
Adobe PDF(712Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:226/59  |  提交时间:2012/03/16
H1n1 Virus  1  Kappa-b  2  Inhibition  3  Infection  4  6-penta-o-galloyl-beta-d-glucose  Cells  Plant  H5n1  Replication  Propagation  
Autophagy is involved in anti-viral activity of pentagalloylglucose (PGG) against Herpes simplex virus type 1 infection in vitro 期刊论文
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2011, 卷号: 405, 期号: 2, 页码: 186-191
作者:  Pei, Ying;  Chen, Zhen-Ping;  Ju, Huai-Qiang;  Komatsu, Masaaki;  Ji, Yu-hua;  Liu, Ge;  Guo, Chao-wan;  Zhang, Ying-Jun;  Yang, Chong-Ren;  Wang, Yi-Fei;  Kitazato, Kaio
Adobe PDF(784Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:322/105  |  提交时间:2012/04/10
Autophagy  Pentagalloylglucose (Pgg)  Hsv-1 Infections  Anti-viral Activity