KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共116条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
miR-153 inhibits the migration and the tube formation of endothelial cells by blocking the paracrine of angiopoietin 1 in breast cancer cells 期刊论文
ANGIOGENESIS, 2018, 卷号: 21, 期号: 4, 页码: 849-860
作者:  Liang, Huichun;  Ge, Fei;  Xu, Yuhui;  Xiao, Ji;  Zhou, Zhongmei;  Liu, Rong;  Chen, Ceshi
收藏  |  浏览/下载:148/0  |  提交时间:2018/12/03
MiR-153  Angiopoietin 1  Endothelial cell  Tumor angiogenesis  Breast cancer  
Attenuation of Pseudomonas aeruginosa biofilm by hordenine: a combinatorial study with aminoglycoside antibiotics 期刊论文
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2018, 卷号: 102, 期号: 22, 页码: 9745-9758
作者:  Zhou, Jin-Wei;  Hou, Bo;  Liu, Gen-Yan;  Jiang, Huan;  Sun, Bing;  Wang, Zhen-Nan;  Shi, Ruo-Fu;  Xu, Yuan;  Wang, Rong;  Jia, Ai-Qun
收藏  |  浏览/下载:145/0  |  提交时间:2018/12/03
Pseudomonas aeruginosa  Biofilm  Quorum sensing  Susceptibility  Antibiotics  
PPAR alpha Mediates the Hepatoprotective Effects of Nutmeg 期刊论文
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH, 2018, 卷号: 17, 期号: 5, 页码: 1887-1897
作者:  Yang, Xiao-Nan;  Liu, Xue-Mei;  Fang, Jian-He;  Zhu, Xu;  Yang, Xiu-Wei;  Xiao, Xue-Rong;  Huang, Jian-Feng;  Gonzalez, Frank J.;  Li, Fei
浏览  |  Adobe PDF(2643Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:63/3  |  提交时间:2018/07/02
Nutmeg  Hepatoprotective Activity  Metabolomics  Myrislignan  Ppar Alpha  
Novel Sodium Channel Inhibitor From Leeches 期刊论文
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2018, 卷号: 9, 页码: 186
作者:  Wang, Gan;  Long, Chengbo;  Liu, Weihui;  Xu, Cheng;  Zhang, Min;  Li, Qiong;  Lu, Qiumin;  Meng, Ping;  Li, Dongsheng;  Rong, Mingqiang;  Sun, Zhaohui;  Luo, Xiaodong;  Lai, Ren
浏览  |  Adobe PDF(1661Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/05/08
Leech Therapy  Blood-sucking  Sodium Channel  Pain  Analgesia  
SJP-L-5 inhibits HIV-1 polypurine tract primed plus-strand DNA elongation, indicating viral DNA synthesis initiation at multiple sites under drug pressure 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2018, 卷号: 8, 期号: 1, 页码: 2574
作者:  Zhang, Xing-Jie;  Wang, Rui-Rui;  Chen, Huan;  Luo, Rong-Hua;  Yang, Liu-Meng;  Liu, Jing-Ping;  Sun, Han-Dong;  Zhang, Hong-Bin;  Xiao, Wei-Lie;  Zheng, Yong-Tang
浏览  |  Adobe PDF(2175Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:141/2  |  提交时间:2018/05/08
Polyoxygenated Cyclohexenoids with Promising alpha-Glycosidase Inhibitory Activity Produced by Phomopsis sp YE3250, an Endophytic Fungus Derived from Paeonia delavayi 期刊论文
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 66, 期号: 5, 页码: 1140-1146
作者:  Huang, Rong;  Jiang, Bo-Guang;  Li, Xiao-Nian;  Wang, Ya-Ting;  Liu, Si-Si;  Zheng, Kai-Xuan;  He, Jian;  Wu, Shao-Hua
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/05/08
Phomopsis  Paeonia Delavayi  Polyoxygenated Cyclohexenoids  Alpha-glucosidase Inhibitor  
Two New Triterpenoids from the Roots of Codonopsis pilosula 期刊论文
MOLECULES, 2018, 卷号: 23, 期号: 2, 页码: 383
作者:  Zheng, Tao;  Cheng, Li-Zhi;  Yan, Yong-Ming;  Liu, Bao-Hua;  Qin, Fu-Ying;  Xu, Fu-Rong;  Cheng, Yong-Xian
浏览  |  Adobe PDF(710Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2018/05/08
Codonopsis Pilosula  Pseudolarolides  Triterpenoids  Sirt1  
Antioxidative Flavan-3-ol Dimers from the Leaves of Camellia fangchengensis 期刊论文
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 66, 期号: 1, 页码: 247-254
作者:  Meng, Xiu-Hua;  Liu, Chang;  Fan, Rong;  Zhu, Li-Fang;  Yang, Shi-Xiong;  Zhu, Hong-Tao;  Wang, Dong;  Yang, Chong-Ren;  Zhang, Ying-Jun
浏览  |  Adobe PDF(628Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:23/1  |  提交时间:2018/05/08
Camellia Fangchengensis  Theaceae  Fangchengbisflavans a And b  Flavan-3-ol Dimers  Antioxidant Activity  Hplc  Lc-ms  
金花茶组植物的化学成分及保健功效研究进展 期刊论文
食品工业科技, 2018, 页码: 9
作者:  刘云;  付羚;  张颖君;  唐军荣;  阚欢;  张贵良;  赵平
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/26
金花茶组  化学成分  活性物质  保健功效  
Compounds from the Roots of Codonopsis pilosula and Their SIRT1 Regulatory Activity 期刊论文
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 2018, 卷号: 13, 期号: 1, 页码: 37-40
作者:  Zheng, Tao;  Cheng, Li-Zhi;  Yan, Yong-Ming;  Xu, Fu-Rong;  Tang, Xiao-Long;  Li, Xiao-Zhen;  Qin, Fu-Ying;  Liu, Bao-Hua;  Cheng, Yong-Xian
收藏  |  浏览/下载:56/0  |  提交时间:2018/05/08
Codonopsis Pilosula  Pilosuloside a  Pilosulain a  Alkaloids  Terpenoids