KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共18条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Synthesis and anticancer activity of dimeric podophyllotoxin derivatives 期刊论文
DRUG DESIGN DEVELOPMENT AND THERAPY, 2018, 卷号: 12, 页码: 3393-3406
作者:  Zi, Cheng-Ting;  Yang, Liu;  Xu, Feng-Qing;  Dong, Fa-Wu;  Yang, Dan;  Li, Yan;  Ding, Zhong-Tao;  Zhou, Jun;  Jiang, Zi-Hua;  Hu, Jiang-Miao
收藏  |  浏览/下载:75/0  |  提交时间:2018/11/12
podophyllotoxin  dimeric podophyllotoxin derivatives  CuAAC reaction  perbuty-tylated glucose  antitumor  synthesis  
Chloroplast genome of tropical and sub-tropical fruit tree Clausena lansium (Rutaceae) 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2018, 卷号: 3, 期号: 2, 页码: 519-520
作者:  Niu, Ying-Feng;  Ni, Shu-Bang;  Liu, Zi-Yan;  Zheng, Cheng;  Mao, Chang-Li;  Shi, Chao;  Liu, Jin
浏览  |  Adobe PDF(727Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/11/06
Clausena Lansium  Chloroplast Genome  Rutaceae  
The whole chloroplast genome sequence of Macadamia tetraphylla (Proteaceae) 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2018, 卷号: 3, 期号: 2, 页码: 1276-1277
作者:  Liu, Jin;  Niu, Ying-Feng;  Ni, Shu-Bang;  He, Xi-Yong;  Zheng, Cheng;  Liu, Zi-Yan;  Cai, Hao-Hong;  Shi, Chao
收藏  |  浏览/下载:80/0  |  提交时间:2018/12/03
Macadamia tetraphylla  proteaceae  chloroplast genome  
Immune-inhibitive phenyl-C-1 substituent aporphine alkaloids from Thalictrum cirrhosum 期刊论文
JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2018, 卷号: 226, 页码: 40-47
作者:  Yan, Zi-Ru;  Wang, Zeng-Yuan;  Wang, Bei;  Zhu, Pei-Feng;  Wei, Xin;  Yu, Hao-Fei;  Wang, Yi-Fen;  Liu, Ya-Ping;  Xiao, Wei-Lie;  Luo, Xiao-Dong
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/12/27
The complete chloroplast genome of tropical and sub-tropical fruit tree Lucuma nervosa (Sapotaceae) 期刊论文
ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE, 2018, 卷号: 87, 期号: 2, 页码: 3585
作者:  Niu, Ying-Feng;  Ni, Shu-Bang;  Liu, Zi-Yan;  Zheng, Cheng;  Mao, Chang-Li;  Shi, Chao;  Liu, Jin
浏览  |  Adobe PDF(718Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2018/12/27
The complete chloroplast genome of Artocarpus heterophyllus (Moraceae) 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2018, 卷号: 3, 期号: 1, 页码: 13-14
作者:  Liu, Jin;  Niu, Ying-Feng;  Ni, Shu-Bang;  Liu, Zi-Yan;  Zheng, Cheng;  Shi, Chao
浏览  |  Adobe PDF(627Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2018/12/27
Click Glycosylation for the Synthesis of 1,2,3-Triazole-Linked Picropodophyllotoxin Glycoconjugates and Their Anticancer Activity 期刊论文
CHEMISTRYSELECT, 2017, 卷号: 2, 期号: 18, 页码: 5038-5044
作者:  Zi, Cheng-Ting;  Yang, Liu;  Gao, Wei;  Li, Yan;  Zhou, Jun;  Ding, Zhong-Tao;  Hu, Jiang-Miao;  Jiang, Zi-Hua
浏览  |  Adobe PDF(3775Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:62/7  |  提交时间:2017/10/23
Anticancer Activity  Cu(i)-catalyzed Click Reaction  Glycoconjugates  Picropodophyllotoxin  Podophyllotoxin  
The Anticancer Activities Phenolic Amides from the Stem of Lycium barbarum 期刊论文
Nat. Prod. Bioprospect, 2017, 页码: 1
作者:  Pei-Feng Zhu;  Zhi Dai;  Bei Wang;  Xin Wei;  Hao-Fei Yu;  Zi-Ru Yan;  Xu-Dong Zhao;  Ya-Ping Liu;  Xiao-Dong Luo
浏览  |  Adobe PDF(1282Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/14  |  提交时间:2017/11/20
Design, Synthesis, and Cytotoxicity of Perbutyrylated Glycosides of 4 beta-Triazolopodophyllotoxin Derivatives 期刊论文
MOLECULES, 2015, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 3255-3280
作者:  Zi, Cheng-Ting;  Liu, Zhen-Hua;  Li, Gen-Tao;  Li, Yan;  Zhou, Jun;  Ding, Zhong-Tao;  Hu, Jiang-Miao;  Jiang, Zi-Hua;  Ding,ZT (reprint author),Yunnan Univ,Key Lab Med Chem Nat Resource,Minist Educ,Sch Chem Sci & Technol,Kunming 650091,Peoples R China.;  zict@sina.cn;  liuzhenhua@mail.kib.ac.cn;  ligentao@mail.kib.ac.cn;  liyanb@mail.kib.ac.cn;  jzhou@mail.kib.ac.cn;  ztding@ynu.edu.cn;  hujiangmiao@mail.kib.ac.cn;  zjiang@lakeheadu.ca
浏览  |  Adobe PDF(910Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:122/31  |  提交时间:2015/06/29
Five new phenolic compounds from Dendrobium aphyllum 期刊论文
FITOTERAPIA, 2015, 卷号: 100, 页码: 11-18
作者:  Yang, Dan;  Liu, Liang-Yan;  Cheng, Zhong-Quan;  Xu, Feng-Qing;  Fan, Wei-Wei;  Zi, Cheng-Ting;  Dong, Fa-Wu;  Zhou, Jun;  Ding, Zhong-Tao;  Hu, Jiang-Miao
浏览  |  Adobe PDF(649Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:162/70  |  提交时间:2015/06/17
Dendrobium Aphyllum  Phenanthrene  Bibenzyl Derivative  No Production