KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共44条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Natural Breviscapin, Mangiferin, and a Modified Mangostin Present Inhibitory Effect on Dipeptidyl Peptidase-IV 期刊论文
CHEMISTRYSELECT, 2018, 卷号: 3, 期号: 39, 页码: 10864-10868
作者:  Hou, Bo;  Kuang, Meng-Ting;  Chi, Xiao-Qian;  Li, Jin-Yu;  Yang, Liu;  Liu, Zhen-Hua;  Yuan, Ming-Yan;  Kong, Qing-Hua;  Hu, Jiang-Miao;  Zhou, Jun
收藏  |  浏览/下载:63/0  |  提交时间:2018/12/03
DPP-IV inhibitors  Scutellaria baicalensis  Mango  Natural products  Virtual Screening  
Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment 期刊论文
SCIENCE, 2018, 卷号: 362, 期号: 6410, 页码: 80-+
作者:  Huang, Yuanyuan;  Chen, Yuxin;  Castro-Izaguirre, Nadia;  Baruffol, Martin;  Brezzi, Matteo;  Lang, Anne;  Li, Ying;  Haerdtle, Werner;  von Oheimb, Goddert;  Yang, Xuefei;  Liu, Xiaojuan;  Pei, Kequan;  Both, Sabine;  Yang, Bo;  Eichenberg, David;  Assmann, Thorsten;  Bauhus, Juergen;  Behrens, Thorsten;  Buscot, Francois;  Chen, Xiao-Yong;  Chesters, Douglas;  Ding, Bing-Yang;  Durka, Walter;  Erfmeier, Alexandra;  Fang, Jingyun;  Fischer, Markus;  Guo, Liang-Dong;  Guo, Dali;  Gutknecht, Jessica L. M.;  He, Jin-Sheng;  He, Chun-Ling;  Hector, Andy;  Hoenig, Lydia;  Hu, Ren-Yong;  Klein, Alexandra-Maria;  Kuehn, Peter;  Liang, Yu;  Li, Shan;  Michalski, Stefan;  Scherer-Lorenzen, Michael;  Schmidt, Karsten;  Scholten, Thomas;  Schuldt, Andreas;  Shi, Xuezheng;  Tan, Man-Zhi;  Tang, Zhiyao;  Trogisch, Stefan;  Wang, Zhengwen;  Welk, Erik;  Wirth, Christian;  Wubet, Tesfaye;  Xiang, Wenhua;  Yu, Mingjian;  Yu, Xiao-Dong;  Zhang, Jiayong;  Zhang, Shouren;  Zhang, Naili;  Zhou, Hong-Zhang;  Zhu, Chao-Dong;  Zhu, Li;  Bruelheide, Helge;  Ma, Keping;  Niklaus, Pascal A.;  Schmid, Bernhard
收藏  |  浏览/下载:58/0  |  提交时间:2018/11/12
Poly p-hydroxybenzyl substituted bibenzyls and phenanthrenes from Bletilla ochracea Schltr with anti-inflammatory and cytotoxic activity 期刊论文
FITOTERAPIA, 2018, 卷号: 129, 页码: 241-248
作者:  Li, Jin-Yu;  Yang, Liu;  Hou, Bo;  Ren, Fu-Cai;  Yang, Xiao-Bei;  Lv, Yong-Feng;  Kuang, Meng-Ting;  Hu, Jiang-Miao;  Zhou, Jun
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/07
Bletilla ochracea  Stilbenoids  Bibenzyls  Phenaothrenes  Cytotoxicity  
Carbon exchanges and their responses to temperature and precipitation in forest ecosystems in Yunnan, Southwest China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 616, 页码: 824-840
作者:  Fei, Xuehai;  Song, Qinghai;  Zhang, Yiping;  Liu, Yuntong;  Sha, Liqing;  Yu, Guirui;  Zhang, Leiming;  Duan, Changqun;  Deng, Yun;  Wu, Chuansheng;  Lu, Zhiyun;  Luo, Kang;  Chen, Aiguo;  Xu, Kun;  Liu, Weiwei;  Huang, Hua;  Jin, Yanqiang;  Zhou, Ruiwu;  Li, Jing;  Lin, Youxing;  Zhou, Liguo;  Fu, Yane;  Bai, Xiaolong;  Tang, Xianhui;  Gao, Jinbo;  Zhou, Wenjun;  Grace, John
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/05/08
Carbon Fluxes  Critical Factors  Path Analysis  Redundancy Analysis  Climate Change  Forest Ecosystems  Eddy Covariance  
Sesquiterpene amino ether and cytotoxic phenols from Dendrobium wardianum Warner 期刊论文
FITOTERAPIA, 2017, 卷号: 122, 页码: 76-79
作者:  Zhang, Cong;  Liu, Shou-Jin;  Yang, Liu;  Yuan, Ming-Yan;  Li, Jin-Yu;  Hou, Bo;  Li, Hong-Mei;  Yang, Xing-Zhi;  Ding, Chang-Chun;  Hu, Jiang-Miao
Adobe PDF(615Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2017/12/18
Dendrobium Wardicuzum Warner  Dendrocandin v  Wardianumine a  Cytotoxic Activity  
Triterpenoids and iridoids from Patrinia scabiosaefolia 期刊论文
FITOTERAPIA, 2017, 卷号: 119, 页码: 130-135
作者:  Liu, Zhen-Hua;  Ma, Rui-Jing;  Yang, Liu;  Li, Jin-Yu;  Hou, Bo;  Hu, Jiang-Miao;  Zhou, Jun
Adobe PDF(387Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:58/9  |  提交时间:2017/07/31
Patrinia Scabiosaefolia  Triterpenoid  Iridoid  Inhibitory Activities Against Nos  Inhibitory Activities On Ache  
Withanolides from aerial parts of Nicandra physalodes 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY, 2017, 卷号: 137, 页码: 148-155
作者:  Yu, Mu-Yuan;  Zhao, Gao-Ting;  Liu, Jie-Qing;  Khan, Afsar;  Peng, Xing-Rong;  Zhou, Lin;  Dong, Jin-Run;  Li, Hai-Zhou;  Qiu, Ming-Hua
Adobe PDF(577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:137/13  |  提交时间:2017/06/30
Nicandra Physalodes  Solanaceae  Withanolides  Cytotoxicity  
丽江山慈菇种子萌发方法 专利
申请日期: 2017-04-18, 公开日期: 2017-06-20
发明人:  刘维暐;  许琨;  张挺;  蔡杰;  郭云刚;  范中玉;  李金
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/05/10
Iridoids and bis-iridoids from Patrinia scabiosaefolia 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 40, 页码: 24940-24949
作者:  Liu, Zhen-Hua;  Hou, Bo;  Yang, Liu;  Ma, Rui-Jing;  Li, Jin-Yu;  Hu, Jiang-Miao;  Zhou, Jun
Adobe PDF(619Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:35/2  |  提交时间:2017/07/10
文山老君山多变石栎种群生活史特征与空间分布格局 期刊论文
西部林业科学, 2017, 卷号: 46, 期号: 05, 页码: 82-86+92
作者:  何德明;  李金;  许琨;  范中玉;  刘维暐;  黄华;  丰燕飞;  韦荣彪
Adobe PDF(517Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/08/21
多变石栎  文山老君山  种群结构  种群动态  点格局分析