KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共31条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Attenuation of Pseudomonas aeruginosa biofilm by hordenine: a combinatorial study with aminoglycoside antibiotics 期刊论文
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2018, 卷号: 102, 期号: 22, 页码: 9745-9758
作者:  Zhou, Jin-Wei;  Hou, Bo;  Liu, Gen-Yan;  Jiang, Huan;  Sun, Bing;  Wang, Zhen-Nan;  Shi, Ruo-Fu;  Xu, Yuan;  Wang, Rong;  Jia, Ai-Qun
收藏  |  浏览/下载:145/0  |  提交时间:2018/12/03
Pseudomonas aeruginosa  Biofilm  Quorum sensing  Susceptibility  Antibiotics  
Natural Breviscapin, Mangiferin, and a Modified Mangostin Present Inhibitory Effect on Dipeptidyl Peptidase-IV 期刊论文
CHEMISTRYSELECT, 2018, 卷号: 3, 期号: 39, 页码: 10864-10868
作者:  Hou, Bo;  Kuang, Meng-Ting;  Chi, Xiao-Qian;  Li, Jin-Yu;  Yang, Liu;  Liu, Zhen-Hua;  Yuan, Ming-Yan;  Kong, Qing-Hua;  Hu, Jiang-Miao;  Zhou, Jun
收藏  |  浏览/下载:105/0  |  提交时间:2018/12/03
DPP-IV inhibitors  Scutellaria baicalensis  Mango  Natural products  Virtual Screening  
Poly p-hydroxybenzyl substituted bibenzyls and phenanthrenes from Bletilla ochracea Schltr with anti-inflammatory and cytotoxic activity 期刊论文
FITOTERAPIA, 2018, 卷号: 129, 页码: 241-248
作者:  Li, Jin-Yu;  Yang, Liu;  Hou, Bo;  Ren, Fu-Cai;  Yang, Xiao-Bei;  Lv, Yong-Feng;  Kuang, Meng-Ting;  Hu, Jiang-Miao;  Zhou, Jun
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/10/07
Bletilla ochracea  Stilbenoids  Bibenzyls  Phenaothrenes  Cytotoxicity  
Seco-Dendrobine-Type Alkaloids and Bioactive Phenolics from Dendrobium findlayanum 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2018, 卷号: 81, 期号: 2, 页码: 227-235
作者:  Yang, Dan;  Cheng, Zhong-Quan;  Yang, Liu;  Hou, Bo;  Yang, Jin;  Li, Xiao-Nian;  Zi, Cheng-Ting;  Dong, Fa-Wu;  Liu, Zheng-Hua;  Zhou, Jun;  Ding, Zhong-Tao;  Hu, Jiang-Miao
浏览  |  Adobe PDF(2040Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:150/10  |  提交时间:2018/05/08
Stilbenes with anti-inflammatory and cytotoxic activity from the rhizomes of Bletilla ochracea Schltr 期刊论文
FITOTERAPIA, 2018, 卷号: 127, 页码: 193-200
作者:  Li, Jin-Yu;  Kuang, Meng-Ting;  Yang, Liu;  Kong, Qing-Hua;  Hou, Bo;  Liu, Zhen-Hua;  Chi, Xiao-Qian;  Yuan, Ming-Yan;  Hu, Jiang-Miao;  Zhou, Jun
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/27
Sesquiterpene amino ether and cytotoxic phenols from Dendrobium wardianum Warner 期刊论文
FITOTERAPIA, 2017, 卷号: 122, 页码: 76-79
作者:  Zhang, Cong;  Liu, Shou-Jin;  Yang, Liu;  Yuan, Ming-Yan;  Li, Jin-Yu;  Hou, Bo;  Li, Hong-Mei;  Yang, Xing-Zhi;  Ding, Chang-Chun;  Hu, Jiang-Miao
浏览  |  Adobe PDF(615Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:44/1  |  提交时间:2017/12/18
Dendrobium Wardicuzum Warner  Dendrocandin v  Wardianumine a  Cytotoxic Activity  
Triterpenoids and iridoids from Patrinia scabiosaefolia 期刊论文
FITOTERAPIA, 2017, 卷号: 119, 页码: 130-135
作者:  Liu, Zhen-Hua;  Ma, Rui-Jing;  Yang, Liu;  Li, Jin-Yu;  Hou, Bo;  Hu, Jiang-Miao;  Zhou, Jun
浏览  |  Adobe PDF(387Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:63/10  |  提交时间:2017/07/31
Patrinia Scabiosaefolia  Triterpenoid  Iridoid  Inhibitory Activities Against Nos  Inhibitory Activities On Ache  
(+/-)-Uncarilins A and B, Dimeric Isoechinulin-Type Alkaloids from Uncaria rhynchophylla 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2017, 卷号: 80, 期号: 4, 页码: 959-964
作者:  Geng, Chang-An;  Huang, Xiao-Yan;  Ma, Yun-Bao;  Hou, Bo;  Li, Tian-Ze;  Zhang, Xue-Mei;  Chen, Ji-Jun
浏览  |  Adobe PDF(1424Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:159/6  |  提交时间:2017/08/29
Iridoids and bis-iridoids from Patrinia scabiosaefolia 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 40, 页码: 24940-24949
作者:  Liu, Zhen-Hua;  Hou, Bo;  Yang, Liu;  Ma, Rui-Jing;  Li, Jin-Yu;  Hu, Jiang-Miao;  Zhou, Jun
浏览  |  Adobe PDF(619Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:43/3  |  提交时间:2017/07/10
Synthesis, antioxidant activity, and density functional theory study of catechin derivatives 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 85, 页码: 54136-54141
作者:  Wang, Jing;  Tang, Han;  Hou, Bo;  Zhang, Pan;  Wang, Qi;  Zhang, Bang-Lei;  Huang, Ye-Wei;  Wang, Ya;  Xiang, Ze-Min;  Zi, Cheng-Ting;  Wang, Xuan-Jun;  Sheng, Jun
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/05/08