KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共38条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Natural Breviscapin, Mangiferin, and a Modified Mangostin Present Inhibitory Effect on Dipeptidyl Peptidase-IV 期刊论文
CHEMISTRYSELECT, 2018, 卷号: 3, 期号: 39, 页码: 10864-10868
作者:  Hou, Bo;  Kuang, Meng-Ting;  Chi, Xiao-Qian;  Li, Jin-Yu;  Yang, Liu;  Liu, Zhen-Hua;  Yuan, Ming-Yan;  Kong, Qing-Hua;  Hu, Jiang-Miao;  Zhou, Jun
收藏  |  浏览/下载:105/0  |  提交时间:2018/12/03
DPP-IV inhibitors  Scutellaria baicalensis  Mango  Natural products  Virtual Screening  
中国植物学会八十五周年学术年会论文集摘要汇编 会议录
会议录编者:  植物学会
Adobe PDF(8518Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/24
A new species of Scutellaria (Scutellarioideae, Lamiaceae) from Sichuan Province in southwest China 期刊论文
PEERJ, 2017, 卷号: 5, 页码: e3624
作者:  Zhao, Fei;  Liu, En-De;  Peng, Hua;  Xiang, Chun-Lei
浏览  |  Adobe PDF(25875Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:34/1  |  提交时间:2017/10/23
China  Endemisim  Morphology  Scutellaria  Sem Observation  Taxonomy  
抗衰老化合物筛选及阿司匹林抗衰老活性评价 学位论文
: 中国科学院大学, 2016
作者:  黄小兵
Adobe PDF(3014Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/1  |  提交时间:2018/08/23
Acylated neo-clerodane type diterpenoids from the aerial parts of Scutellaria coleifolia Levl. (Lamiaceae) 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL MEDICINES, 2016, 卷号: 70, 期号: 2, 页码: 241-252
作者:  Kurimoto, Shin-ichiro;  Pu, Jian-Xin;  Sun, Han-Dong;  Shibata, Hirofumi;  Takaishi, Yoshihisa;  Kashiwada, Yoshiki
浏览  |  Adobe PDF(786Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:160/20  |  提交时间:2016/06/27
Scutellaria Coleifolia  Lamiaceae  Diterpenoid  Neo-clerodane  
Effect of total alkaloids from Alstonia scholaris on airway inflammation in rats 期刊论文
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2016, 卷号: 178, 页码: 258-265
作者:  Zhao, Yun-Li;  Shang, Jian-Hua;  Pu, Shi-Biao;  Wang, Heng-Shan;  Wang, Bei;  Liu, Lu;  Liu, Ya-Ping;  Shen, Hong-Mei;  Luo, Xiao-Dong
浏览  |  Adobe PDF(2543Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:77/18  |  提交时间:2016/06/27
Alstonia Scholaris  Total Alkaloids  Airway Inflammation  Cytokine  Antioxidation  
Natural products against hematological malignancies and identification of their targets 期刊论文
SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES, 2015, 卷号: 58, 期号: 12, 页码: 1191-1201
作者:  Xu Ying;  Liu JinBao;  Wu YingLi;  Guo QingLong;  Sun HanDong;  Chen GuoQiang
Adobe PDF(756Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/14  |  提交时间:2016/05/04
Natural Products  Adenanthin  Hematological Malignancies  Target Identification  
Acylated neo-clerodanes and 19-nor-neo-clerodanes from the aerial parts of Scutellaria coleifolia (Lamiaceae) 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY, 2015, 卷号: 116, 页码: 298-304
作者:  Kurimoto, Shin-ichiro;  Pu, Jian-Xin;  Sun, Han-Dong;  Takaishi, Yoshihisa;  Kashiwada, Yoshiki
浏览  |  Adobe PDF(973Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:58/14  |  提交时间:2015/12/17
Scutellaria Coleifolia  Lamiaceae  Diterpenoid  Neo-clerodane  
INSECT POLLINATION AND SELF-INCOMPATIBILITY IN EDIBLE AND/OR MEDICINAL CROPS IN SOUTHWESTERN CHINA, A GLOBAL HOTSPOT OF BIODIVERSITY 期刊论文
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY, 2014, 卷号: 101, 期号: 10, 页码: 1700-1710
作者:  Ren, Zong-Xin;  Wang, Hong;  Bernhardt, Peter;  Li, De-Zhu;  Wang,H (reprint author),Chinese Acad Sci,Key Lab Plant Biodivers & Biogeog East Asia,Kunming 650201,Yunnan,Peoples R China.;  wanghong@mail.kib.ac.cn;  dzl@mail.kib.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(1520Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:81/15  |  提交时间:2015/01/20
Breeding System  Crop  Domestication  Food  Honeybee  Medicinal Plants  Pollinators  Southwestern China  Self-incompatibility  Yield  
第七届中国民族植物学学术研讨会暨第六届亚太民族植物学论坛 会议论文
, 广西桂林, 2014年10月20-22
作者:  第七届中国民族植物学学术研讨会
Adobe PDF(7681Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:266/2  |  提交时间:2017/08/17