KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共11条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Attenuation of Pseudomonas aeruginosa biofilm by hordenine: a combinatorial study with aminoglycoside antibiotics 期刊论文
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2018, 卷号: 102, 期号: 22, 页码: 9745-9758
作者:  Zhou, Jin-Wei;  Hou, Bo;  Liu, Gen-Yan;  Jiang, Huan;  Sun, Bing;  Wang, Zhen-Nan;  Shi, Ruo-Fu;  Xu, Yuan;  Wang, Rong;  Jia, Ai-Qun
收藏  |  浏览/下载:145/0  |  提交时间:2018/12/03
Pseudomonas aeruginosa  Biofilm  Quorum sensing  Susceptibility  Antibiotics  
香茶菜属植物二萜和五味子降三萜合成进展 期刊论文
有机化学, 2018, 页码: 20
作者:  颜秉超;  胡坤;  孙汉董;  普诺·白玛丹增
收藏  |  浏览/下载:145/0  |  提交时间:2018/11/26
香茶菜属  二萜  五味子科  五味子降三萜  合成  
Polyketides from the endophytic fungus Phomopsis sp sh917 by using the one strain/many compounds strategy 期刊论文
TETRAHEDRON, 2017, 卷号: 73, 期号: 26, 页码: 3577-3584
作者:  Tang, Jian-Wei;  Wang, Wei-Guang;  Li, Ao;  Yan, Bing-Chao;  Chen, Rong;  Li, Xiao-Nian;  Du, Xue;  Sun, Han-Dong;  Pu, Jian-Xin
浏览  |  Adobe PDF(1225Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:68/18  |  提交时间:2017/07/31
Endophytic Fungus  Phomopsis Sp.  Osmac Strategy  Polyketides  Antiangiogenic Activity  
Current Perspective in the Discovery of Anti-aging Agents from Natural Products 期刊论文
Natural Products and Bioprospecting, 2017, 页码: 1
作者:  Ai-Jun Ding;  Shan-Qing Zheng;  Xiao-Bing Huang ;  Ti-Kun Xing;  Gui-Sheng Wu;  Hua-Ying Sun ;  Shu-Hua Qi;  Huai-Rong Luo
浏览  |  Adobe PDF(10117Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/1  |  提交时间:2017/11/20
Natural Product Vibsanin A Induces Differentiation of Myeloid Leukemia Cells through PKC Activation 期刊论文
CANCER RESEARCH, 2016, 卷号: 76, 期号: 9, 页码: 2698-2709
作者:  Yu, Zu-Yin;  Xiao, He;  Wang, Li-Mei;  Shen, Xing;  Jing, Yu;  Wang, Lin;  Sun, Wen-Feng;  Zhang, Yan-Feng;  Cui, Yu;  Shan, Ya-Jun;  Zhou, Wen-Bing;  Xing, Shuang;  Xiong, Guo-Lin;  Liu, Xiao-Lan;  Dong, Bo;  Feng, Jian-Nan;  Wang, Li-Sheng;  Luo, Qing-Liang;  Zhao, Qin-Shi;  Cong, Yu-Wen
浏览  |  Adobe PDF(1368Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:101/36  |  提交时间:2016/08/22
Phomopchalasins A and B, Two Cytochalasans with Polycyclic-Fused Skeletons from the Endophytic Fungus Phomopsis sp shj2 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2016, 卷号: 18, 期号: 5, 页码: 1108-1111
作者:  Yan, Bing-Chao;  Wang, Wei-Guang;  Hu, Dong-Bao;  Sun, Xiang;  Kong, Ling-Mei;  Li, Xiao-Nian;  Du, Xue;  Luo, Shi-Hong;  Liu, Yan;  Li, Yan;  Sun, Han-Dong;  Pu, Jian-Xin
浏览  |  Adobe PDF(881Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:104/15  |  提交时间:2016/06/27
LC-MS-Guided Isolation of Penicilfuranone A: A New Antifibrotic Furancarboxylic Acid from the Plant Endophytic Fungus Penicillium sp sh18 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2016, 卷号: 79, 期号: 1, 页码: 149-155
作者:  Wang, Wei-Guang;  Li, Ao;  Yan, Bing-Chao;  Niu, Shu-Bin;  Tang, Jian-Wei;  Li, Xiao-Nian;  Du, Xue;  Challis, Gregory L.;  Che, Yongsheng;  Sung, Han-Dong;  Pu, Jian-Xin
浏览  |  Adobe PDF(3283Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:147/15  |  提交时间:2016/06/27
Comprehensive quantitative analysis of Chinese patent drug YinHuang drop pill by ultra high-performance liquid chromatography quadrupole time of flight mass spectrometry 期刊论文
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2016, 卷号: 125, 期号: 1, 页码: 415-426
作者:  Wong,Tin-Long;  An,Ya-Qi;  Yan,Bing-Chao;  Yue,Rui-Qi;  Zhang,Tian-Bo;  Ho,Hing-Man;  Ren,Tian-Jing;  Fung,Hau-Yee;  Ma,Dik-Lung;  Leung,Chung-Hang;  Liu,Zhong-Liang;  Pu,Jian-Xin;  Han,Quan-Bin;  Sun,Han-Dong
浏览  |  Adobe PDF(1970Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/7  |  提交时间:2017/07/11
Cytotoxic prenylated bibenzyls and flavonoids from Macaranga kurzii 期刊论文
FITOTERAPIA, 2014, 卷号: 99, 页码: 261-266
作者:  Yang, Da-Song;  Wei, Jian-Guo;  Peng, Wei-Bing;  Wang, Shuang-Mei;  Sun, Chen;  Yang, Yong-Ping;  Liu, Ke-Chun;  Li, Xiao-Li;  Li,XL (reprint author),Chinese Acad Sci,Key Lab Econ Plants & Biotechnol,Kunming 650201,Peoples R China.;  li_xiaolill@mail.kib.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(332Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:141/22  |  提交时间:2015/06/10
Macaranga Kurzii  Euphorbiaceae  Prenylated Flavonoids  Prenylated Bibenzyls  Cytotoxicity  
6,7-Seco-ent-kaurane-type diterpenoids from Isodon eriocalyx var. laxiflora 期刊论文
TETRAHEDRON, 2014, 卷号: 70, 期号: 41, 页码: 7445-7453
作者:  Wang, Wei-Guang;  Yan, Bing-Chao;  Li, Xiao-Nian;  Du, Xue;  Wu, Hai-Yan;  Zhan, Rui;  Li, Yan;  Pu, Jian-Xin;  Sun, Han-Dong;  Pu,JX (reprint author),Chinese Acad Sci,State Key Lab Phytochem & Plant Resources West Ch,Kunming 650201,Yunnan,Peoples R China.;  pujianxin@mail.kib.ac.cn
Adobe PDF(908Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:161/35  |  提交时间:2014/11/25
Ent-kaurane  Diterpenoids  Isodon