KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Attenuation of Pseudomonas aeruginosa biofilm by hordenine: a combinatorial study with aminoglycoside antibiotics 期刊论文
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2018, 卷号: 102, 期号: 22, 页码: 9745-9758
作者:  Zhou, Jin-Wei;  Hou, Bo;  Liu, Gen-Yan;  Jiang, Huan;  Sun, Bing;  Wang, Zhen-Nan;  Shi, Ruo-Fu;  Xu, Yuan;  Wang, Rong;  Jia, Ai-Qun
收藏  |  浏览/下载:146/0  |  提交时间:2018/12/03
Pseudomonas aeruginosa  Biofilm  Quorum sensing  Susceptibility  Antibiotics  
Bisleuconothine A, a bisindole alkaloid, inhibits colorectal cancer cell in vitro and in vivo targeting Wnt signaling 期刊论文
ONCOTARGET, 2016, 卷号: 7, 期号: 9, 页码: 10203-10214
作者:  Kong, Ling-Mei;  Feng, Tao;  Wang, Yuan-Yuan;  Li, Xing-Yao;  Ye, Zhen-Nan;  An, Tao;  Qing, Chen;  Luo, Xiao-Dong;  Li, Yan
浏览  |  Adobe PDF(7290Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:63/9  |  提交时间:2016/08/22
Bisleuconothine a  Inhibitor  Wnt Signaling  Colorectal Cancer Cells