KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共84条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
LC-MS guided isolation of gracilistones A and B, a pair of diastereomeric sesquiterpenoids with an unusual tetrahydrofuran-fused tricyclic skeleton from Acanthopanax gracilistylus and their potential anti-inflammatory activities 期刊论文
FITOTERAPIA, 2018, 卷号: 130, 页码: 265-271
作者:  Xu, Hong-Bo;  Yang, Tong-Hua;  Xie, Pei;  Tang, Zhi-Shu;  Song, Xiao;  Xu, Huai-Li;  Li, Yan-Hong;  Zhang, Dong-Bo;  Liu, Yan-Ru;  Liang, Yan-Ni;  Zhang, Yu;  Liu, Shi-Jun;  Wei, Si-Min;  Sun, Chen;  Liu, Hong-Bo;  Deng, Chong;  Wang, Wei
收藏  |  浏览/下载:82/0  |  提交时间:2018/12/03
Acanthopanax gracilistylus  Eudesmane-type sesquiterpenoid  LC-MS  Anti-inflammation  Anti-oxidant  Xanthine oxidase  
Liquid chromatography-mass spectrometry combined with xanthine oxidase inhibition profiling for identifying the bioactive constituents from Cistanche deserticola 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2018, 卷号: 430, 页码: 1-7
作者:  Chen, Xinglong;  Deng, Zhentao;  Huang, Xiaoyan;  Geng, Changan;  Chen, Jijun
收藏  |  浏览/下载:122/0  |  提交时间:2018/07/16
Lc-ms  Xanthine Oxidase Inhibitor  Anti-gout  Mass Fragmentation Pathway  Cistanche Deserticola  
12th全国天然有机化学学术会议摘要集 会议录
会议录编者:  中国化学会
Adobe PDF(123481Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/1  |  提交时间:2018/10/24
Research Progress of Polycyclic Polyprenylated Acylphloroglucinols 期刊论文
CHEMICAL REVIEWS, 2018, 卷号: 118, 期号: 7, 页码: 3508-3558
作者:  Yang, Xing-Wei;  Grossman, Robert B.;  Xu, Gang
浏览  |  Adobe PDF(27097Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:26/1  |  提交时间:2018/05/08
Structure-Activity Relationship of Xanthones as Inhibitors of Xanthine Oxidase 期刊论文
MOLECULES, 2018, 卷号: 23, 期号: 2, 页码: 365
作者:  Zhou, Ling-Yun;  Peng, Jia-Le;  Wang, Jun-Ming;  Geng, Yuan-Yuan;  Zuo, Zhi-Li;  Hua, Yan
浏览  |  Adobe PDF(2334Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2018/05/08
Xanthone  Xanthine Oxidase Inhibitors  3d-qsar  Gout  
Inhibition of 3,5,2 ',4 '-Tetrahydroxychalcone on Production of Uric Acid in Hypoxanthine-Induced Hyperuricemic Mice 期刊论文
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, 2018, 卷号: 41, 期号: 1, 页码: 99-105
作者:  Niu, Yanfen;  Zhou, Yuanfang;  Lin, Hua;  Gao, Li-Hui;  Xiong, Wenyong;  Zhu, Huajie;  Zou, Cheng-Gang;  Li, Ling
收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2018/05/08
Purine Metabolism Enzyme  3  Hyperuricemia  5  2 '  4 '-tetrahydroxychalcone  
Pheophytin analogues from the medicinal lichen Usnea diffracta 期刊论文
NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2018, 卷号: 32, 期号: 9, 页码: 1088-1094
作者:  Xu, Hong-Bo;  Yang, Tong-Hua;  Xie, Pei;  Liu, Shi-Jun;  Liang, Yan-Ni;  Zhang, Yu;  Song, Zhong-Xing;  Tang, Zhi-Shu
收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2018/05/08
Usnea Diffracta  Pheophytin  Xanthine Oxidase  
Pharmacophore modeling, molecular docking and molecular dynamics studies on natural products database to discover novel skeleton as non-puricie xanthine oxidase inhibitors 期刊论文
PLASTID GENOME EVOLUTION, 2018, 卷号: 85, 页码: 293-313
作者:  Peng, Jiale;  Li, Yaping;  Zhou, Yeheng;  Zhang, Li;  Liu, Xingyong;  Zuo, Zhili
收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2018/12/27
UFLC-MS-IT-TOF and Bioassay Guided Isolation of Flavonoids as Xanthine Oxidase Inhibitors from Diospyros dumetorum 期刊论文
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 2017, 卷号: 12, 期号: 11, 页码: 1713-1715
作者:  Deng, Zhen-Tao;  Yang, Tong-Hua;  Huang, Xiao-Yan;  Chen, Xing-Long;  Zhang, Jian-Gang;  Zhang, Xue-Mei;  Chen, Ji-Jun;  Geng, Chang-An
浏览  |  Adobe PDF(406Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/7  |  提交时间:2018/05/08
Diospyros Dumetorum  Uflc-ms-it-tof  Bioassay-guided Isolation  Xod Inhibitory Activity  Flavonoids  
Old drug, new indication: Olsalazine sodium reduced serum uric acid levels in mice via inhibiting xanthine oxidoreductase activity 期刊论文
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES, 2017, 卷号: 135, 期号: 3, 页码: 114-120
作者:  Niu, Yanfen;  Li, Hongjian;  Gao, Lihui;  Lin, Hua;  Kung, Hsiangfu;  Lin, Marie Chia-mi;  Leung, Kwong-Sak;  Wong, Man-Hon;  Xiong, Wenyong;  Li, Ling
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/05/08
Olsalazine Sodium  Hyperuricemia  Xanthine Oxidase  Uric Acid