KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Nitrogen inputs are more important than denitrifier abundances in controlling denitrification-derived N2O emission from both urban and agricultural soils 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 卷号: 650, 页码: 2807-2817
作者:  Xu, Hui-Juan;  Yang, Xiao-Ru;  Li, Shun;  Xue, Xi-Mei;  Chang, Shuai;  Li, Hu;  Singh, Brajesh K.;  Su, Jian-Qiang;  Zhu, Yong-Guan
收藏  |  浏览/下载:193/0  |  提交时间:2018/12/03
Denitrification  Urbanization  Nitrous oxide  Illumina sequencing  Denitrifier  
白兰花挥发油化学成分及其抑菌拒食活性研究 期刊论文
天然产物研究与开发, 2018, 页码: 10
作者:  侯冠雄;  王永江;  张周鑫;  颜一军;  马亚团;  朱艳玲;  黄胜雄
收藏  |  浏览/下载:55/0  |  提交时间:2018/11/26
白兰花  挥发油  拒食性  GC-MS  抑菌活性  粘虫  
Two pairs of chlorine-containing phenylpropanoid enantiomers from Acorus tatarinowii 期刊论文
CHINESE CHEMICAL LETTERS, 2017, 卷号: 28, 期号: 7, 页码: 1460-1464
作者:  Lu,Yuan-Yuan;  Gong,Xue-Peng;  Xue,Yong-Bo;  Zhu,Hu-Cheng;  Li,Xiao-Nian;  Hu,Lin-Zhen;  Guan,Jian-Kun;  Zhang,Jin-Wen;  Du,Guang;  Zhang,Yong-Hui
浏览  |  Adobe PDF(522Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:94/7  |  提交时间:2017/10/23
Absolute-configurations  Mosher Method  Sesquiterpenoids  Rhizomes  Asarone  Acorus Tatarinowii  Chlorine-containing Phenylpropanoid  Enantiomers  Antioxidant Activity  Cytotoxicity