KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Nitrogen inputs are more important than denitrifier abundances in controlling denitrification-derived N2O emission from both urban and agricultural soils 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 卷号: 650, 页码: 2807-2817
作者:  Xu, Hui-Juan;  Yang, Xiao-Ru;  Li, Shun;  Xue, Xi-Mei;  Chang, Shuai;  Li, Hu;  Singh, Brajesh K.;  Su, Jian-Qiang;  Zhu, Yong-Guan
收藏  |  浏览/下载:205/0  |  提交时间:2018/12/03
Denitrification  Urbanization  Nitrous oxide  Illumina sequencing  Denitrifier  
Transcriptomics and Alternative Splicing Analyses Reveal Large Differences between Maize Lines B73 and Mo17 in Response to Aphid Rhopalosiphum padi Infestation 期刊论文
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2017, 卷号: 8, 页码: 1738
作者:  Song, Juan;  Liu, Hui;  Zhuang, Huifu;  Zhao, Chunxia;  Xu, Yuxing;  Wu, Shibo;  Qi, Jinfeng;  Li, Jing;  Hettenhausen, Christian;  Wu, Jianqiang
浏览  |  Adobe PDF(4235Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:141/0  |  提交时间:2017/10/23
Maize (Zea Mays L.)  Rhopalosiphum Padi  Transcriptome  Alternative Splicing  Metabolites  Benzoxazinoid  
Cytotoxicity Study on Some Synthetic Aromatic Esters of 4 '-Demethyl-4-deoxypodophyllotoxin 期刊论文
LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, 2011, 卷号: 8, 期号: 9, 页码: 857-860
作者:  Wang, Juan-Juan;  Han, Hong-Jin;  Zeng, Guang-Zhi;  Xu, Hui;  Tan, Ning-Hua
浏览  |  Adobe PDF(107Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/6  |  提交时间:2015/08/17
Aromatic Ester  Cytotoxicity  Deoxypodophyllotoxin  
A new dibenzofuran and other constituents from Ligularia caloxantha, a Chinese medicinal plant 期刊论文
NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2008, 卷号: 22, 期号: 7, 页码: 628-632
作者:  Shi, Shu-Yun;  Hu, Ming-Hui;  Wu, Di-Yao;  Zhou, Chang-Xin;  Mo, Jian-Xia;  Xu, Juan-Hua;  Chen, Liu-Rong;  Dou, Hui;  Peng, Hua;  Hao, Xiao-Jiang;  Stoeckigt, Joachim;  Zhao, Yu
Adobe PDF(124Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:213/53  |  提交时间:2012/03/21
Ligularia Caloxantha  Compositae  Dibenzofuran  Benzofuran  Triterpene