KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共147条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Cytotoxic Cycloartane Triterpenes of Traditional Chinese Medicine “Shengma” (Cimicifugadahurica) 期刊论文
Planta Med, 3111, 期号: 0, 页码: 1-51
作者:  Yin Nian;  Hai-Yan Wang;  Lin Zhou;  Jia Su;  Yan Li;  Ming-Hua Qiu
Adobe PDF(10715Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/2  |  提交时间:2017/07/24
Lanostane-type triterpenoids from the fruiting bodies of Ganoderma applanatum 期刊论文
phytochemistry, 2019, 卷号: 157, 期号: 0, 页码: 103-110
作者:  XingRong Peng;  Lei Li;  JinRun Dong;  ShuangYang Lu;  Jing Lu;  XiaoNian Li;  Lin Zhou;  MingHua Qiu
浏览  |  Adobe PDF(830Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:307/76  |  提交时间:2019/01/22
Cimitriteromone A-G, Macromolecular Triterpenoid-Chromone Hybrids from the Rhizomes of Cimicifuga foetida 期刊论文
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2018, 卷号: 83, 期号: 17, 页码: 10359-10369
作者:  Shi, Qiang-Qiang;  Lu, Jing;  Peng, Xing-Rong;  Li, Da-Shan;  Zhou, Lin;  Qiu, Ming-Hua
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/22
Efficient synthesis of new phenanthridine Wnt/beta-catenin signaling pathway agonists 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2018, 卷号: 157, 页码: 1491-1499
作者:  Chen, Duozhi;  Zhang, Heng;  Jing, Chenxu;  He, Xiaoli;  Yang, Bijuan;  Cai, Jieyun;  Zhou, Yunfu;  Song, Xiaoming;  Li, Lin;  Hao, Xiaojiang
收藏  |  浏览/下载:165/0  |  提交时间:2018/11/12
Wnt/beta-catenin signaling agonist  Phenanthridine derivatives  Structural optimization  
Absolute Configurations and Bioactivities of Guaiane-Type Sesquiterpenoids Isolated from Pogostemon cablin 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2018, 卷号: 81, 期号: 9, 页码: 1919-1927
作者:  Zhou, Qin-Mei;  Chen, Ming-Hua;  Li, Xiao-Hong;  Peng, Cheng;  Lin, Da-Sheng;  Li, Xiao-Nian;  He, Yang;  Xiong, Liang
收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2018/11/12
Hydantoin and thioamide analogues from Lepidium meyenii 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2018, 卷号: 25, 页码: 70-73
作者:  Tian, XiaoXue;  Peng, XingRong;  Yu, MuYuan;  Huang, YanJie;  Wang, Xia;  Zhou, Lin;  Qiu, Minghua
收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2018/07/16
Lepidium Meyenii  Maca  Hydantoin Derivatives  Thioamide Analogue  
Structural Elucidation and Biomimetic Synthesis of (+/-)-Cochlactone A with Anti-Inflammatory Activity 期刊论文
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2018, 卷号: 83, 期号: 10, 页码: 5516-5522
作者:  Peng, Xing-Rong;  Lu, Shuang-Yang;  Shao, Li-Dong;  Zhou, Lin;  Qiu, Ming-Hua
浏览  |  Adobe PDF(436Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/07/16
C21 steroidal glycosides with cytotoxic activities from Cynanchum otophyllum 期刊论文
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, 2018, 卷号: 28, 期号: 9, 页码: 1520-1524
作者:  Dong, Jinrun;  Peng, Xingrong;  Li, Lei;  Lu, Shuangyang;  Zhou, Lin;  Qiu, Minghua
浏览  |  Adobe PDF(509Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:34/1  |  提交时间:2018/07/16
Asclepiadaceae  Cynanchum Otophyllum  C21 Steroidal Glycosides  Cytotoxicities  
Precise structures of fucosylated glycosaminoglycan and its oligosaccharides as novel intrinsic factor Xase inhibitors 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2018, 卷号: 148, 页码: 423-435
作者:  Shang, Feineng;  Gao, Na;  Yin, Ronghua;  Lin, Lisha;  Xiao, Chuang;  Zhou, Lutan;  Li, Zi;  Purcell, Steven W.;  Wu, Mingyi;  Zhao, Jinhua
收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2018/05/08
Glycosaminoglycan  Oligosaccharide  Anticoagulant  Intrinsic Factor Xase  
Carbon exchanges and their responses to temperature and precipitation in forest ecosystems in Yunnan, Southwest China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 616, 页码: 824-840
作者:  Fei, Xuehai;  Song, Qinghai;  Zhang, Yiping;  Liu, Yuntong;  Sha, Liqing;  Yu, Guirui;  Zhang, Leiming;  Duan, Changqun;  Deng, Yun;  Wu, Chuansheng;  Lu, Zhiyun;  Luo, Kang;  Chen, Aiguo;  Xu, Kun;  Liu, Weiwei;  Huang, Hua;  Jin, Yanqiang;  Zhou, Ruiwu;  Li, Jing;  Lin, Youxing;  Zhou, Liguo;  Fu, Yane;  Bai, Xiaolong;  Tang, Xianhui;  Gao, Jinbo;  Zhou, Wenjun;  Grace, John
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/05/08
Carbon Fluxes  Critical Factors  Path Analysis  Redundancy Analysis  Climate Change  Forest Ecosystems  Eddy Covariance