KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共9条,第1-9条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Lanostane-type triterpenoids from the fruiting bodies of Ganoderma applanatum 期刊论文
phytochemistry, 2019, 卷号: 157, 期号: 0, 页码: 103-110
作者:  XingRong Peng;  Lei Li;  JinRun Dong;  ShuangYang Lu;  Jing Lu;  XiaoNian Li;  Lin Zhou;  MingHua Qiu
浏览  |  Adobe PDF(830Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:307/76  |  提交时间:2019/01/22
Protoilludane, Illudalane, and Botryane Sesquiterpenoids from the Endophytic Fungus Phomopsis sp TJ507A 期刊论文
NEW PHYTOLOGIST, 2018, 卷号: 218, 期号: 4, 页码: 1586-1596
作者:  Xie, Shuangshuang;  Wu, Ye;  Qiao, Yuben;  Guo, Yi;  Wang, Jianping;  Hu, Zhengxi;  Zhang, Qing;  Li, Xiaonian;  Huang, Jinfeng;  Zhou, Qun;  Luo, Zengwei;  Liu, Junjun;  Zhu, Hucheng;  Xue, Yongbo;  Zhang, Yonghui
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/27
黄海棠中的多酚类化学成分 期刊论文
应用与环境生物学报, 2017, 卷号: 23, 期号: 05, 页码: 924-927
作者:  张小飞;  夏凡;  杨兴伟;  李小年;  陈胡兰;  许刚
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/08/21
金丝桃属  黄海棠  化学成分  分离鉴定  
短柱金丝桃中多酚类化学成分的研究 期刊论文
中药与临床, 2017, 卷号: 8, 期号: 03, 页码: 15-18
作者:  张小飞;  李小年;  叶岩松;  江泓;  许刚;  陈胡兰
收藏  |  浏览/下载:41/0  |  提交时间:2018/08/21
短柱金丝桃  化学成分  结构鉴定  
Six new cassane diterpenes from the twigs and leaves of Tara (Caesalpinia spinosa Kuntze) 期刊论文
FITOTERAPIA, 2015, 卷号: 105, 页码: 273-277
作者:  He,Dongyang;  Li,Yuanping;  Tang,Hongbo;  Ma,Ruijing;  Li,Xiaonian;  Wang,Liqin
浏览  |  Adobe PDF(464Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:85/18  |  提交时间:2016/01/19
Tara  Caesalpinia Spinosa  Leguminaceae  Cassane Diterpenoid  Caespinosins A-e  
Isolation and anti-hepatitis B virus activity of dibenzocyclooctadiene lignans from the fruits of Schisandra chinensis 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY, 2015, 卷号: 116, 页码: 253-261
作者:  Xue, Yongbo;  Li, Xifeng;  Du, Xue;  Li, Xiaonian;  Wang, Weiguang;  Yang, Jianhong;  Chen, Jijun;  Pu, Jianxin;  Sun, Handong
浏览  |  Adobe PDF(650Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:94/24  |  提交时间:2015/12/17
Schisandra Chinensis  Schisandraceae  Dibenzocyclooctadiene Lignans  Hepatitis b Virus  6  7-seco-homolignan  
Catalytic Asymmetric Construction of Vicinal Tetrasubstituted Stereocenters by the Mannich Reaction of Linear alpha-Substituted Monothiomalonates with Isatin N-Boc Ketimines 期刊论文
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2015, 卷号: 80, 期号: 10, 页码: 4950-4956
作者:  Liu, Teng;  Liu, Weiwei;  Li, Xiaonian;  Peng, Fangzhi;  Shao, Zhihui;  Peng,FZ (reprint author),Yunnan Univ,Sch Chem Sci & Technol,Minist Educ,Key Lab Med Chem Nat Resource,Kunming 650091,Peoples R China.;  pengfangzhi@ynu.edu.cn;  zhihui_shao@hotmail.com
浏览  |  Adobe PDF(1183Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:75/26  |  提交时间:2015/07/20
盆架树中1个新单萜吲哚生物碱 期刊论文
中草药, 2015, 期号: 5, 页码: 629-632
作者:  曾婷;  李小年;  李丽梅
浏览  |  Adobe PDF(717Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:31/5  |  提交时间:2016/06/27
夹竹桃科  盆架树  单萜吲哚生物碱  X-射线单晶衍射分析  盆架树碱b  
Sesquineolignans and Terpene-Sesquineolignans: Anti-Acetylcholinesterase Constituents from Illicium simonsii 期刊论文
PLANTA MEDICA, 2013, 卷号: 79, 期号: 5, 页码: 338-347
作者:  Dong, Chuanfu;  Liu, Lei;  Li, Xiaonian;  Guan, Zhengye;  Luo, Huairong;  Wang, Yifen
浏览  |  Adobe PDF(259Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:155/34  |  提交时间:2013/06/08
Illiciaceae  Illicium Simonsii  Sesquineolignans  Terpene-sesquineolignans  Anti-ache Activity