KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共44条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment 期刊论文
SCIENCE, 2018, 卷号: 362, 期号: 6410, 页码: 80-+
作者:  Huang, Yuanyuan;  Chen, Yuxin;  Castro-Izaguirre, Nadia;  Baruffol, Martin;  Brezzi, Matteo;  Lang, Anne;  Li, Ying;  Haerdtle, Werner;  von Oheimb, Goddert;  Yang, Xuefei;  Liu, Xiaojuan;  Pei, Kequan;  Both, Sabine;  Yang, Bo;  Eichenberg, David;  Assmann, Thorsten;  Bauhus, Juergen;  Behrens, Thorsten;  Buscot, Francois;  Chen, Xiao-Yong;  Chesters, Douglas;  Ding, Bing-Yang;  Durka, Walter;  Erfmeier, Alexandra;  Fang, Jingyun;  Fischer, Markus;  Guo, Liang-Dong;  Guo, Dali;  Gutknecht, Jessica L. M.;  He, Jin-Sheng;  He, Chun-Ling;  Hector, Andy;  Hoenig, Lydia;  Hu, Ren-Yong;  Klein, Alexandra-Maria;  Kuehn, Peter;  Liang, Yu;  Li, Shan;  Michalski, Stefan;  Scherer-Lorenzen, Michael;  Schmidt, Karsten;  Scholten, Thomas;  Schuldt, Andreas;  Shi, Xuezheng;  Tan, Man-Zhi;  Tang, Zhiyao;  Trogisch, Stefan;  Wang, Zhengwen;  Welk, Erik;  Wirth, Christian;  Wubet, Tesfaye;  Xiang, Wenhua;  Yu, Mingjian;  Yu, Xiao-Dong;  Zhang, Jiayong;  Zhang, Shouren;  Zhang, Naili;  Zhou, Hong-Zhang;  Zhu, Chao-Dong;  Zhu, Li;  Bruelheide, Helge;  Ma, Keping;  Niklaus, Pascal A.;  Schmid, Bernhard
收藏  |  浏览/下载:103/0  |  提交时间:2018/11/12
Lobarioid A, unusual antibacterial depsidone possessing an eight-membered diether ring from the edible lichen Lobaria sp. 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2018, 卷号: 59, 期号: 8, 页码: 743-746
作者:  Zheng, Yu;  Xiao, Chao-Jiang;  Guo, Kai;  Wang, Ying;  Liu, Yan;  Luo, Shi-Hong;  Li, Xiao-Nian;  Li, Sheng-Hong
浏览  |  Adobe PDF(714Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/2  |  提交时间:2018/05/08
Lobaria  Lobarioid a  Depsidone  Antibacterial  
Chloroplast genome of tropical and sub-tropical fruit tree Clausena lansium (Rutaceae) 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2018, 卷号: 3, 期号: 2, 页码: 519-520
作者:  Niu, Ying-Feng;  Ni, Shu-Bang;  Liu, Zi-Yan;  Zheng, Cheng;  Mao, Chang-Li;  Shi, Chao;  Liu, Jin
浏览  |  Adobe PDF(727Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/11/06
Clausena Lansium  Chloroplast Genome  Rutaceae  
Chloroplast genome of tropical and sub-tropical fruit tree Syzygium samarangense (Myrtaceae) 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2018, 卷号: 3, 期号: 2, 页码: 890-891
作者:  Liu, Jin;  Ni, Shu-Bang;  Zheng, Cheng;  Shi, Chao;  Niu, Ying-Feng
浏览  |  Adobe PDF(711Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/22
Chloroplast Genome  Syzygium Samarangense  Myrtaceae  
The whole chloroplast genome sequence of Macadamia tetraphylla (Proteaceae) 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2018, 卷号: 3, 期号: 2, 页码: 1276-1277
作者:  Liu, Jin;  Niu, Ying-Feng;  Ni, Shu-Bang;  He, Xi-Yong;  Zheng, Cheng;  Liu, Zi-Yan;  Cai, Hao-Hong;  Shi, Chao
收藏  |  浏览/下载:80/0  |  提交时间:2018/12/03
Macadamia tetraphylla  proteaceae  chloroplast genome  
基于PLFA的高山栎和高山松林松茸菌塘土壤微生物群落特征研究 期刊论文
生态学报, 2018, 卷号: 38, 期号: 05, 页码: 1630-1638
作者:  杨淑娇;  杨永平;  石玲玲;  毕迎凤;  李建文;  杨锦超;  杨雪飞
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/11/26
松茸  菌塘  土壤微生物群落  林型  磷脂脂肪酸(PLFA)  
The complete chloroplast genome of tropical and sub-tropical fruit tree Lucuma nervosa (Sapotaceae) 期刊论文
ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE, 2018, 卷号: 87, 期号: 2, 页码: 3585
作者:  Niu, Ying-Feng;  Ni, Shu-Bang;  Liu, Zi-Yan;  Zheng, Cheng;  Mao, Chang-Li;  Shi, Chao;  Liu, Jin
浏览  |  Adobe PDF(718Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:50/0  |  提交时间:2018/12/27
The complete chloroplast genome of Artocarpus heterophyllus (Moraceae) 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2018, 卷号: 3, 期号: 1, 页码: 13-14
作者:  Liu, Jin;  Niu, Ying-Feng;  Ni, Shu-Bang;  Liu, Zi-Yan;  Zheng, Cheng;  Shi, Chao
浏览  |  Adobe PDF(627Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2018/12/27
The complete chloroplast genome of wild shaddock, Citrus maxima (Burm.) Merr. 期刊论文
CONSERVATION GENETICS RESOURCES, 2017, 卷号: 9, 期号: 4, 页码: 599-601
作者:  Liu, Jin;  Shi, Chao
浏览  |  Adobe PDF(1592Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/05/08
Citrus Maxima  Chloroplast Genome  Wild Shaddock  
New Bioactive Macrocyclic Diterpenoids from Euphorbia helioscopia 期刊论文
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 2017, 卷号: 14, 期号: 10, 页码: 1
作者:  Hua, Juan;  Luo, Shi-Hong;  Liu, Yan;  Liu, Yan-Chun;  Tan, Yan-Yun;  Feng, Ling;  Xiao, Chao-Jiang;  Zhang, Ke-Qin;  Li, Sheng-Hong;  Niu, Xue-Mei
浏览  |  Adobe PDF(544Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:128/27  |  提交时间:2017/11/17
Euphorbia Helioscopia  Euphoscopoids a -c  Diterpenoids  Antifeedant Activities  Cytotoxic Activities.