KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共40条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment 期刊论文
SCIENCE, 2018, 卷号: 362, 期号: 6410, 页码: 80-+
作者:  Huang, Yuanyuan;  Chen, Yuxin;  Castro-Izaguirre, Nadia;  Baruffol, Martin;  Brezzi, Matteo;  Lang, Anne;  Li, Ying;  Haerdtle, Werner;  von Oheimb, Goddert;  Yang, Xuefei;  Liu, Xiaojuan;  Pei, Kequan;  Both, Sabine;  Yang, Bo;  Eichenberg, David;  Assmann, Thorsten;  Bauhus, Juergen;  Behrens, Thorsten;  Buscot, Francois;  Chen, Xiao-Yong;  Chesters, Douglas;  Ding, Bing-Yang;  Durka, Walter;  Erfmeier, Alexandra;  Fang, Jingyun;  Fischer, Markus;  Guo, Liang-Dong;  Guo, Dali;  Gutknecht, Jessica L. M.;  He, Jin-Sheng;  He, Chun-Ling;  Hector, Andy;  Hoenig, Lydia;  Hu, Ren-Yong;  Klein, Alexandra-Maria;  Kuehn, Peter;  Liang, Yu;  Li, Shan;  Michalski, Stefan;  Scherer-Lorenzen, Michael;  Schmidt, Karsten;  Scholten, Thomas;  Schuldt, Andreas;  Shi, Xuezheng;  Tan, Man-Zhi;  Tang, Zhiyao;  Trogisch, Stefan;  Wang, Zhengwen;  Welk, Erik;  Wirth, Christian;  Wubet, Tesfaye;  Xiang, Wenhua;  Yu, Mingjian;  Yu, Xiao-Dong;  Zhang, Jiayong;  Zhang, Shouren;  Zhang, Naili;  Zhou, Hong-Zhang;  Zhu, Chao-Dong;  Zhu, Li;  Bruelheide, Helge;  Ma, Keping;  Niklaus, Pascal A.;  Schmid, Bernhard
收藏  |  浏览/下载:57/0  |  提交时间:2018/11/12
Lobarioid A, unusual antibacterial depsidone possessing an eight-membered diether ring from the edible lichen Lobaria sp. 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2018, 卷号: 59, 期号: 8, 页码: 743-746
作者:  Zheng, Yu;  Xiao, Chao-Jiang;  Guo, Kai;  Wang, Ying;  Liu, Yan;  Luo, Shi-Hong;  Li, Xiao-Nian;  Li, Sheng-Hong
Adobe PDF(714Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:31/2  |  提交时间:2018/05/08
Lobaria  Lobarioid a  Depsidone  Antibacterial  
Chloroplast genome of tropical and sub-tropical fruit tree Syzygium samarangense (Myrtaceae) 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2018, 卷号: 3, 期号: 2, 页码: 2
作者:  Liu, Jin;  Ni, Shu-Bang;  Zheng, Cheng;  Shi, Chao;  Niu, Ying-Feng
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/22
Chloroplast genome  Syzygium samarangense  Myrtaceae  
Chloroplast genome of tropical and sub-tropical fruit tree Clausena lansium (Rutaceae) 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2018, 卷号: 3, 期号: 2, 页码: 519-520
作者:  Niu, Ying-Feng;  Ni, Shu-Bang;  Liu, Zi-Yan;  Zheng, Cheng;  Mao, Chang-Li;  Shi, Chao;  Liu, Jin
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/11/06
Clausena lansium  chloroplast genome  Rutaceae  
基于PLFA的高山栎和高山松林松茸菌塘土壤微生物群落特征研究 期刊论文
生态学报, 2018, 卷号: 38, 期号: 05, 页码: 1630-1638
作者:  杨淑娇;  杨永平;  石玲玲;  毕迎凤;  李建文;  杨锦超;  杨雪飞
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/11/26
松茸  菌塘  土壤微生物群落  林型  磷脂脂肪酸(PLFA)  
The whole chloroplast genome sequence of Macadamia tetraphylla (Proteaceae) 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2018, 卷号: 3, 期号: 2, 页码: 1276-1277
作者:  Liu, Jin;  Niu, Ying-Feng;  Ni, Shu-Bang;  He, Xi-Yong;  Zheng, Cheng;  Liu, Zi-Yan;  Cai, Hao-Hong;  Shi, Chao
收藏  |  浏览/下载:52/0  |  提交时间:2018/12/03
Macadamia tetraphylla  proteaceae  chloroplast genome  
The complete chloroplast genome of wild shaddock, Citrus maxima (Burm.) Merr. 期刊论文
CONSERVATION GENETICS RESOURCES, 2017, 卷号: 9, 期号: 4, 页码: 599-601
作者:  Liu, Jin;  Shi, Chao
Adobe PDF(1592Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/05/08
Citrus Maxima  Chloroplast Genome  Wild Shaddock  
New Bioactive Macrocyclic Diterpenoids from Euphorbia helioscopia 期刊论文
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 2017, 卷号: 14, 期号: 10, 页码: 1
作者:  Hua, Juan;  Luo, Shi-Hong;  Liu, Yan;  Liu, Yan-Chun;  Tan, Yan-Yun;  Feng, Ling;  Xiao, Chao-Jiang;  Zhang, Ke-Qin;  Li, Sheng-Hong;  Niu, Xue-Mei
Adobe PDF(544Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:121/27  |  提交时间:2017/11/17
Euphorbia Helioscopia  Euphoscopoids a -c  Diterpenoids  Antifeedant Activities  Cytotoxic Activities.  
Localisation of Two Bioactive Labdane Diterpenoids in the Peltate Glandular Trichomes of Leonurus japonicus by Laser Microdissection Coupled with UPLC-MS/MS 期刊论文
PHYTOCHEMICAL ANALYSIS, 2017, 卷号: 28, 期号: 5, 页码: 404-409
作者:  Xiao, Chao-Jiang;  Liu, Yan-Chun;  Luo, Shi-Hong;  Hua, Juan;  Liu, Yan;  Li, Sheng-Hong
Adobe PDF(282Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:36/2  |  提交时间:2017/10/23
Leonurus Japonicus  Glandular Trichomes  Laser Microdissection  Labdane Diterpenoids  Biological Activities  
The Tea Tree Genome Provides Insights into Tea Flavor and Independent Evolution of Caffeine Biosynthesis 期刊论文
MOLECULAR PLANT, 2017, 卷号: 10, 页码: 866-877
作者:  Xia, En-Hua;  Zhang, Hai-Bin;  Sheng, Jun;  Li, Kui;  Zhang, Qun-Jie;  Kim, Changhoon;  Zhang, Yun;  Liu, Yuan;  Zhu, Ting;  Li, Wei;  Huang, Hui;  Tong, Yan;  Nan, Hong;  Shi, Cong;  Shi, Chao;  Jiang, Jian-Jun;  Mao, Shu-Yan;  Jiao, Jun-Ying;  Zhang, Dan;  Zhao, Yuan;  Zhao, You-Jie;  Zhang, Li-Ping;  Liu, Yun-Long;  Liu, Ben-Ying;  Yu, Yue;  Shao, Sheng-Fu;  Ni, De-Jiang;  Eichler, Evan E.;  Gao, Li-Zhi
Adobe PDF(778Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:150/26  |  提交时间:2017/07/18
Tea Tree Genome  Comparative Genomics  Tea Flavor  Tea-proccessing Suitability  Global Adaptation  Caffeine Biosynthesis