KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共582条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Olmesartan prevents cardiac rupture in mice with myocardial infarction by modulating growth differentiation factor 15 and P53 期刊论文
出版物, 3111, 期号: 0, 页码: 1-37
作者:  Baihe Chen;  Di Lu;  Yujuan Fu;  Jingwen Zhang;  Xiaobo Huang;  Shiping Cao;  Dingli Xu;  Jianping Bin;  Masafumi Kitakaze;  Qiaobing Huang;  Yulin Liao
Adobe PDF(1769Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:20/1  |  提交时间:2017/07/24
Cardiac Rupture  Olmesartan  P53  Gdf-15  Aldosterone  Myocardial Infarction  
Resveratrol Decrease Fructose-Induced Oxidative Stress Mediated by NADPH Oxidase via an AMPK-Dependent Mechanism1 期刊论文
出版物, 3111, 期号: 0, 页码: 1-44
作者:  Pei-Wen Cheng, PhD;  Wen-Yu Ho, MD, PhD;  Yu-Ting Su, MS;  Pei-Jung Lu,PhD;  Bo-Zone Chen MS;  Wen-Han Cheng, MS;  Wen-Hsien Lu, MD, MS;  Gwo-Ching Sun, MD;  Tung-Chen Yeh, MD;  Michael Hsiao DVM, PhD;  Ching-Jiunn Tseng, MD, PhD
Adobe PDF(1555Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/1  |  提交时间:2017/07/24
Ampk  Hypertension  Nucleus Tractus Solitarii  Nitrogen Oxides  Resveratrol  
Glabridin inhibits migration and invasion by transcriptional inhibition of matrix metalloproteinase-9 through modulation of NF-B and AP-1 activity in human liver cancer cells lines 期刊论文
出版物, 3111, 期号: 0, 页码: 1—28
作者:  Ming-Ju Hsieh;  Chiao-Wen Lin;  Shun-Fa Yang;  Mu-Kuan Chen;  Hui-Ling Chiou
Adobe PDF(1320Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/1  |  提交时间:2017/07/24
Glabridin  Migration  Invasion  Matrix Metalloproteinase-9  Hepatoma  
Hydrocarbons mediate seed dispersal: a new mechanism of vespicochory 期刊论文
NEW PHYTOLOGIST, 2018, 卷号: 220, 期号: 3, 页码: 714-725
作者:  Chen, Gao;  Wang, Zheng-Wei;  Wen, Ping;  Wei, Wei;  Chen, Ya;  Ai, Hui;  Sun, Wei-Bang
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/11/12
elaiosome  myrmecochory  seed dispersal  Stemona  Vespa  vespicochory  
Premnafulvol A: A Diterpenoid with a 6/5/7/3-Fused Tetracyclic Core and Its Biosynthetically Related Analogues from Premna fulva 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2018, 卷号: 20, 期号: 19, 页码: 6314-6317
作者:  Pu, De-Bing;  Du, Bao-Wen;  Chen, Wen;  Gao, Jun-Bo;  Hu, Kun;  Shi, Nan;  Li, Yi-Ming;  Zhang, Xing-Jie;  Zhang, Rui-Han;  Li, Xiao-Nian;  Zhang, Hong-Bin;  Wang, Fei;  Xiao, Wei-Lie
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/11/12
BACE1 Inhibitory Meroterpenoids from Aspergillus terreus 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2018, 卷号: 81, 期号: 9, 页码: 1937-1945
作者:  Qi, Changxing;  Liu, Mengting;  Zhou, Qun;  Gao, Weixi;  Chen, Chunmei;  Lai, Yongji;  Hu, Zhengxi;  Xue, Yongbo;  Zhang, Jinwen;  Li, Dongyan;  Li, Xiao-Nian;  Zhang, Qing;  Wang, Jianping;  Zhu, Hucheng;  Zhang, Yonghui
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/11/12
Structurally Diverse Highly Oxygenated Triterpenoids from the Roots of Ailanthus altissima and Their Cytotoxicity 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2018, 卷号: 81, 期号: 8, 页码: 1777-1785
作者:  Bai, Wei;  Yang, Hong-Ying;  Jiao, Xing-Zhi;  Feng, Ke-Na;  Chen, Jian-Jun;  Gao, Kun
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/09/27
Comparative genome-wide characterization leading to simple sequence repeat marker development for Nicotiana 期刊论文
BMC Genomics, 2018, 卷号: 19, 期号: 1
作者:  Wang,Xuewen;  Yang,Shuai;  Chen,Yongdui;  Zhang,Shumeng;  Zhao,Qingshi;  Li,Meng;  Gao,Yulong;  Yang,Long;  Bennetzen,Jeffrey L.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/09/27
Genotyping technology  Marker database  Marker polymorphism  SSR  Tobacco  
Cirsitakaoside isolated from Prenma szemaoensis reduces LPS-induced inflammatory responses in vitro and in vivo 期刊论文
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, 2018, 卷号: 59, 页码: 384-390
作者:  Zhu, Huihui;  Pu, Debing;  Di, Qianqian;  Zhao, Xibao;  Ji, Feiyang;  Li, Hongrui;  Zhao, Zizhao;  Gao, Junbo;  Xiao, Weilie;  Chen, Weilin
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/07/16
Cirsitakaoside  Lps  Inflammation  Macrophage  Nf-kappa b  
Substituting one &ITParis &ITfor another?&IT In vitro&IT cytotoxic and &ITin vivo &ITantitumor activities of &ITParis forrestii&IT, a substitute of &ITParis polyphylla &ITvar. &ITyunnanensis&IT 期刊论文
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2018, 卷号: 218, 页码: 45-50
作者:  Wang, Yue-Hu;  Shi, Min;  Niu, Hong-Mei;  Yang, Jun;  Xia, Meng-Yuan;  Luo, Ji-Feng;  Chen, Ying-Jie;  Zhou, Yi-Ping;  Li, Heng
Adobe PDF(723Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:121/9  |  提交时间:2018/05/08
Melanthiaceae  Paris Forrestii  Saponins  Cytotoxicity  Anticancer