KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共39条,第1-10条 帮助

  只显示已认领条目
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Aconitum wumengense (Ranunculaceae), a new species from Yunnan, China 期刊论文
PHYTOTAXA, 2018, 卷号: 343, 期号: 1, 页码: 60-66
作者:  Wang, Jia-Yan;  He, Jun;  Xu, Zhou-Feng;  Meng, Jing;  Liu, En-De;  Wang, Hong
Adobe PDF(3754Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:30/2  |  提交时间:2018/05/08
Jiaozi Shan  Morphology  Taxonomy  
黄草乌与展毛黄草乌叶绿体全基因组结构的比较分析 期刊论文
中药材, 2018, 期号: 08, 页码: 1812-1820
作者:  李雪佩;  孟静;  张琳娜;  何俊
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/26
黄草乌  鉴定  叶绿体全基因组  比较分析  
弥勒苣苔组培苗生根及移栽基质的筛选 期刊论文
西部林业科学, 2018, 卷号: 47, 期号: 04, 页码: 69-73
作者:  张琳娜;  何俊;  张翔;  孟静
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/26
弥勒苣苔  组培苗  生根  移栽基质  
Comparative Analysis of the Complete Chloroplast Genomes of Four Aconitum Medicinal Species 期刊论文
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2018, 卷号: 115, 页码: 98-108
作者:  Meng, Jing;  Li, Xuepei;  Li, Hongtao;  Yang, Junbo;  Wang, Hong;  He, Jun
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/27
一种基于大数据的直缘乌头DNA条形码及直缘乌头的鉴定方法 专利
申请日期: 2017-10-19, 公开日期: 2018-01-26
发明人:  杨俊波;  何俊;  王家艳;  王红;  李德铢
Adobe PDF(1174Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:296/1  |  提交时间:2018/05/10
一种基于大数据的黄花乌头DNA条形码及黄花乌头的鉴定方法 专利
申请日期: 2017-10-19, 公开日期: 2018-01-05
发明人:  杨俊波;  何俊;  王家艳;  王红;  李德铢
Adobe PDF(1395Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:299/1  |  提交时间:2018/05/10
Nicotabin A, a Sesquiterpenoid Derivative from Nicotiana tabacum 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2017, 卷号: 19, 期号: 19, 页码: 5201-5203
作者:  Feng, Tao;  Li, Xue-Mei;  He, Jun;  Ai, Hong-Lian;  Chen, He-Ping;  Li, Xiao-Nian;  Li, Zheng-Hui;  Liu, Ji-Kai
Adobe PDF(527Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/0  |  提交时间:2017/12/11
In vitro assessment of the glucose-lowering effects of berberrubine-9-O-beta-D-glucuronide, an active metabolite of berberrubine 期刊论文
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA, 2017, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 351-361
作者:  Yang, Na;  Sun, Run-Bin;  Chen, Xing-Long;  Zhen, Le;  Ge, Chun;  Zhao, Yu-Qing;  He, Jun;  Geng, Jian-Liang;  Guo, Jia-Hua;  Yu, Xiao-Yi;  Fei, Fei;  Feng, Si-Qi;  Zhu, Xuan-Xuan;  Wang, Hong-Bo;  Fu, Feng-Hua;  Aa, Ji-Ye;  Wang, Guang-Ji
Adobe PDF(4661Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:71/3  |  提交时间:2017/05/19
Hyperglycemia  Glucose-lowering Effect  Berberine  Berberrubine  Glucuronide  Alpha-glycosidase  Hfd-induced Hyperglycemia Model Of C57bl/6 Mice  Human Normal Liver Cell Line L-o2  Pharmacokinetics  
Scaling green rubber cultivation in Southwest China-An integrative analysis of stakeholder perspectives 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 580, 期号: 4, 页码: 1475-1482
作者:  Wigboldus, Seerp;  Hammond, Jim;  Xu, Jianchu;  Yi, Zhuang-Fang;  He, Jun;  Klerkx, Laurens;  Leeuwis, Cees
Adobe PDF(1528Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:134/11  |  提交时间:2017/05/19
Natural Rubber  Environmental Impact  Sustainable Agriculture  Landscape Approach  Green Transformations  
Selection of Native Tree Species for Subtropical Forest Restoration in Southwest China 期刊论文
PLOS ONE, 2017, 卷号: 12, 期号: 1, 页码: 170418
作者:  Lu, Yang;  Ranjitkar, Sailesh;  Harrison, Rhett D.;  Xu, Jianchu;  Ou, Xiaokun;  Ma, Xuelan;  He, Jun
Adobe PDF(1527Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:69/9  |  提交时间:2017/04/18