KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共143条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Efficient synthesis of new phenanthridine Wnt/beta-catenin signaling pathway agonists 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2018, 卷号: 157, 页码: 1491-1499
作者:  Chen, Duozhi;  Zhang, Heng;  Jing, Chenxu;  He, Xiaoli;  Yang, Bijuan;  Cai, Jieyun;  Zhou, Yunfu;  Song, Xiaoming;  Li, Lin;  Hao, Xiaojiang
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/12
Wnt/beta-catenin signaling agonist  Phenanthridine derivatives  Structural optimization  
Substituting one &ITParis &ITfor another?&IT In vitro&IT cytotoxic and &ITin vivo &ITantitumor activities of &ITParis forrestii&IT, a substitute of &ITParis polyphylla &ITvar. &ITyunnanensis&IT 期刊论文
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2018, 卷号: 218, 页码: 45-50
作者:  Wang, Yue-Hu;  Shi, Min;  Niu, Hong-Mei;  Yang, Jun;  Xia, Meng-Yuan;  Luo, Ji-Feng;  Chen, Ying-Jie;  Zhou, Yi-Ping;  Li, Heng
Adobe PDF(723Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:121/9  |  提交时间:2018/05/08
Melanthiaceae  Paris Forrestii  Saponins  Cytotoxicity  Anticancer  
Paris qiliangiana (Melanthiaceae), a new species from Hubei, China 期刊论文
PHYTOTAXA, 2017, 卷号: 329, 期号: 2, 页码: 193-196
作者:  Yang, Jun;  Wang, Yue-Hu;  Li, Heng
Adobe PDF(822Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/2  |  提交时间:2018/05/08
一种长柱重楼的培育方法 专利
申请日期: 2017-10-20, 公开日期: 2018-01-30
作者:  刘帮强;  刘长宁;  李恒
Adobe PDF(477Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:169/0  |  提交时间:2018/05/10
独龙重楼乙醇提取物及其在制药中的应用与其化学成分分离和鉴定方法 专利
申请日期: 2017-08-04, 公开日期: 2017-12-08
作者:  王跃虎;  汉秋燕;  李晓艳;  左何英;  杨珺;  夏梦媛;  罗吉凤;  李恒;  杨永平
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/05/10
重楼皂苷II和重楼皂苷VII的制备方法 专利
申请日期: 2017-07-18, 公开日期: 2017-11-03
作者:  王跃虎;  李晓艳;  杨珺;  夏梦媛;  罗吉凤;  杨永平;  李恒
收藏  |  浏览/下载:59/0  |  提交时间:2018/05/10
Spirostanol saponins from Ypsilandra parviflora induce platelet aggregation 期刊论文
STEROIDS, 2017, 卷号: 123, 页码: 55-60
作者:  Lu, Ting-Xiang;  Shu, Tong;  Qin, Xu-Jie;  Ni, Wei;  Ji, Yun-Heng;  Chen, Qi-Run;  Khan, Afsar;  Zhao, Qing;  Liu, Hai-Yang
Adobe PDF(254Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:73/11  |  提交时间:2017/07/18
Ypsilandra Parviflora  Liliaceae  Spirostanol Saponins  Ypsiparosides A-g  Induced Platelet Aggregation Activity  
The Arbuscular Mycorrhizal Fungus Funneliformis mosseae Alters Bacterial Communities in Subtropical Forest Soils during Litter Decomposition 期刊论文
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 8, 页码: 1120
作者:  Gui, Heng;  Purahong, Witoon;  Hyde, Kevin D.;  Xu, Jianchu;  Mortimer, Peter E.
Adobe PDF(2032Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:87/8  |  提交时间:2017/07/31
Arbuscular Mycorrhizal Fungi  Soil Bacteria  Illumina Sequencing  Litter Decomposition  Soil Microbial Community  
Dibenzocyclooctadiene lignans from Kadsura heteroclita 期刊论文
FITOTERAPIA, 2017, 卷号: 119, 页码: 150-157
作者:  Luo, Yuan-Qing;  Liu, Miao;  Wen, Jin;  Wang, Wei-Guang;  Hu, Kun;  Li, Xiao-Nian;  Du, Xue;  Pu, Jian-Xin;  Sun, Han-Dong
Adobe PDF(684Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:73/22  |  提交时间:2017/07/31
Kadsura Heteroclita  Dibenzocyclooctadiene Lignans  Cytotoxicity  
Ring-widths of the above tree-line shrub Rhododendron reveal the change of minimum winter temperature over the past 211 years in Southwestern China 期刊论文
CLIMATE DYNAMICS, 2017, 卷号: 48, 期号: 1, 页码: 3919-3933
作者:  Bi, Yingfeng;  Xu, Jianchu;  Yang, Jinchao;  Li, Zongshan;  Gebrekirstos, Aster;  Liang, Eryuan;  Zhang, Shibao;  Yang, Yang;  Yang, Yongping;  Yang, Xuefei
Adobe PDF(3268Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:133/27  |  提交时间:2017/03/21
Minimum Winter Temperature  Rhododendron  Ring-width  Shrub  Southwestern China