KIB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Large or small? Rethinking China's forest bioenergy policies 期刊论文
BIOMASS & BIOENERGY, 2013, 卷号: 59, 页码: 84-91
作者:  Kahrl, Fredrich;  Su, Yufang;  Tennigkeit, Timm;  Yang, Yongping;  Xu, Jianchu
Adobe PDF(646Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:94/12  |  提交时间:2015/05/14
Bioenergy  Biofuels  China  Forest Policy  Rural Energy  
Molecular phylogeny of Koenigia L. (Polygonaceae: Persicarieae): Implications for classification, character evolution and biogeography 期刊论文
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 2013, 卷号: 69, 期号: 3, 页码: 1093-1100
作者:  Fan, Deng-Mei;  Chen, Jia-Hui;  Meng, Ying;  Wen, Jun;  Huang, Jin-Ling;  Yang, Yong-Ping
Adobe PDF(1962Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:176/45  |  提交时间:2014/01/13
Koenigia  Classification  Character Evolution  Biogeographic Diversification  The Himalayan Region  
Regarding the social-ecological dimensions of caterpillar fungus (Ophiocordyceps sinensis) in the Himalayas - Reply to Shrestha and Bawa 期刊论文
BIOLOGICAL CONSERVATION, 2013, 卷号: 167, 页码: 446-447
作者:  Stewart, Michelle O.;  Bushley, Kathryn E.;  Yang Yongping
Adobe PDF(210Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/6  |  提交时间:2015/05/14
Karyological analyses of 33 species of the tribe Ophiopogoneae (Liliaceae) from Southwest China 期刊论文
JOURNAL OF PLANT RESEARCH, 2013, 卷号: 126, 期号: 5, 页码: 597-604
作者:  Wang, Guang-Yan;  Meng, Ying;  Yang, Yong-Ping
Adobe PDF(630Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:152/37  |  提交时间:2013/10/16
Karyotype  Liriope  Ophiopogon  Peliosanthes  
A Series of TA-Based and Zero-Background Vectors for Plant Functional Genomics 期刊论文
PLOS ONE, 2013, 卷号: 8, 期号: 3, 页码: e59576
作者:  Wang, Chuntao;  Yin, Xianlun;  Kong, Xiangxiang;  Li, Wansha;  Ma, Lan;  Sun, Xudong;  Guan, Yanlong;  Todd, Christopher D.;  Yang, Yongping;  Hu, Xiangyang
Adobe PDF(2267Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:305/44  |  提交时间:2013/06/08
Protein-kinase  Salt Tolerance  Arabidopsis  Versatile  Cloning  Expression  System  Genes  Transformation  Encodes  
Jatropholane-Type Diterpenes from Euphorbia sikkimensis 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2013, 卷号: 76, 期号: 2, 页码: 265-269
作者:  Yang, Da-Song;  Zhang, You-Li;  Peng, Wei-Bing;  Wang, Li-Yan;  Li, Zi-Lei;  Wang, Xue;  Liu, Ke-Chun;  Yang, Yong-Ping;  Li, Hong-Lin;  Li, Xiao-Li
Adobe PDF(1332Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:216/43  |  提交时间:2013/07/24