KIB OpenIR  > 共享文献
Chassalia petitiana (Rubiaceae-Psychotrieae), an Overlooked Epiphytic SpeciesHidden in the African Canopy
Wei Gong; Yun-Ping Shen; Li-Geng Ma; Yi Pan; Yun-Long Du; Dong-Hui Wang; Jian-Yu Yang; Li-De Zhu; Xin-Fang Liu; Chun-Xia Dong; Li Ma; Yan-Hui Chen; Xiao-Yuan Yang; Ying Gao; Danmeng Zhu; Xiaoli Tan; Jin-Ye Mu; Da-Bing Zhang; Yu-Le Liu; S.P. Dinesh-Kumar; Yi Li; Xi-Ping Wang; Hong-Ya Gu; Li-Jia Qu; Shu-Nong Bai; Ying-Tang Lu; Jia-Yang Li; Jin-Dong Zhao; Jianru Zuo; Hai Huang; Xing Wang Deng; Yu-Xian Zhu
1999
Source PublicationSystematic Botany
Volume24Issue:1Pages:315-322
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.kib.ac.cn/handle/151853/51896
Collection共享文献
Recommended Citation
GB/T 7714
Wei Gong,Yun-Ping Shen,Li-Geng Ma,et al. Chassalia petitiana (Rubiaceae-Psychotrieae), an Overlooked Epiphytic SpeciesHidden in the African Canopy[J]. Systematic Botany,1999,24(1):315-322.
APA Wei Gong.,Yun-Ping Shen.,Li-Geng Ma.,Yi Pan.,Yun-Long Du.,...&Yu-Xian Zhu.(1999).Chassalia petitiana (Rubiaceae-Psychotrieae), an Overlooked Epiphytic SpeciesHidden in the African Canopy.Systematic Botany,24(1),315-322.
MLA Wei Gong,et al."Chassalia petitiana (Rubiaceae-Psychotrieae), an Overlooked Epiphytic SpeciesHidden in the African Canopy".Systematic Botany 24.1(1999):315-322.
Files in This Item:
File Name/Size DocType Version Access License
期刊论文作者接受稿限制开放CC BY-NC-SAApplication Full Text
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Wei Gong]'s Articles
[Yun-Ping Shen]'s Articles
[Li-Geng Ma]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Wei Gong]'s Articles
[Yun-Ping Shen]'s Articles
[Li-Geng Ma]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Wei Gong]'s Articles
[Yun-Ping Shen]'s Articles
[Li-Geng Ma]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.