KIB OpenIR  > 离退休
Saponins of Zu-Tziseng, Rhizomes of Panax Japonicas C.A.Meyer Var. Major(Burk).C. Y. Wu Et K.M.Feng, Collected in Yunnan, China
T. Morita ; R.Kasai ; D.Tanaka ; zhou jun ; yang tsung-ren ; T.Shoji
1982
发表期刊Chem Pharm Bull
卷号30期号:12页码:4341-4346
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/15640
专题离退休
推荐引用方式
GB/T 7714
T. Morita,R.Kasai,D.Tanaka,et al. Saponins of Zu-Tziseng, Rhizomes of Panax Japonicas C.A.Meyer Var. Major(Burk).C. Y. Wu Et K.M.Feng, Collected in Yunnan, China[J]. Chem Pharm Bull,1982,30(12):4341-4346.
APA T. Morita,R.Kasai,D.Tanaka,zhou jun,yang tsung-ren,&T.Shoji.(1982).Saponins of Zu-Tziseng, Rhizomes of Panax Japonicas C.A.Meyer Var. Major(Burk).C. Y. Wu Et K.M.Feng, Collected in Yunnan, China.Chem Pharm Bull,30(12),4341-4346.
MLA T. Morita,et al."Saponins of Zu-Tziseng, Rhizomes of Panax Japonicas C.A.Meyer Var. Major(Burk).C. Y. Wu Et K.M.Feng, Collected in Yunnan, China".Chem Pharm Bull 30.12(1982):4341-4346.
条目包含的文件 下载所有文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
201212210007.pdf(4429KB) 开放获取使用许可浏览 下载
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[T. Morita]的文章
[R.Kasai]的文章
[D.Tanaka]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[T. Morita]的文章
[R.Kasai]的文章
[D.Tanaka]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[T. Morita]的文章
[R.Kasai]的文章
[D.Tanaka]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
文件名: 201212210007.pdf
格式: Adobe PDF
此文件暂不支持浏览
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。