Metabolotaxonomy of Tibetan medicinal plant Halenia elliptica with HPLC
Wang, Q.1; Wang, M.1; Liu, X.1; Zhang, G.1; Xue, C.2
2010-08-01
发表期刊PLANTA MEDICA
ISSN0032-0943
卷号76期号:12页码:1193-1193
收录类别SCI ; ISTP
语种英语
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/14283
专题中国科学院东亚植物多样性与生物地理学重点实验室
作者单位1.Yunnan Univ, Sch Chem Sci & Technol, Kunming 650091, Peoples R China
2.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Lab Plant Biodivers & Biogeog, Kunming 650204, Yunnan, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Wang, Q.,Wang, M.,Liu, X.,et al. Metabolotaxonomy of Tibetan medicinal plant Halenia elliptica with HPLC[J]. PLANTA MEDICA,2010,76(12):1193-1193.
APA Wang, Q.,Wang, M.,Liu, X.,Zhang, G.,&Xue, C..(2010).Metabolotaxonomy of Tibetan medicinal plant Halenia elliptica with HPLC.PLANTA MEDICA,76(12),1193-1193.
MLA Wang, Q.,et al."Metabolotaxonomy of Tibetan medicinal plant Halenia elliptica with HPLC".PLANTA MEDICA 76.12(2010):1193-1193.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
201209260001.pdf(1617KB) 开放获取--请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Wang, Q.]的文章
[Wang, M.]的文章
[Liu, X.]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Wang, Q.]的文章
[Wang, M.]的文章
[Liu, X.]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Wang, Q.]的文章
[Wang, M.]的文章
[Liu, X.]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。