KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共66条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Attenuation of Pseudomonas aeruginosa biofilm by hordenine: a combinatorial study with aminoglycoside antibiotics 期刊论文
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2018, 卷号: 102, 期号: 22, 页码: 9745-9758
作者:  Zhou, Jin-Wei;  Hou, Bo;  Liu, Gen-Yan;  Jiang, Huan;  Sun, Bing;  Wang, Zhen-Nan;  Shi, Ruo-Fu;  Xu, Yuan;  Wang, Rong;  Jia, Ai-Qun
收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2018/12/03
Pseudomonas aeruginosa  Biofilm  Quorum sensing  Susceptibility  Antibiotics  
Photosynthetic characteristics explain the high growth rate for Eucalyptus camaldulensis: Implications for breeding strategy 期刊论文
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2018, 卷号: 124, 页码: 186-191
作者:  Yang, Ying-Jie;  Tong, You-Gui;  Yu, Guo-Yun;  Zhang, Shi-Bao;  Huan, Wei
收藏  |  浏览/下载:58/0  |  提交时间:2018/12/03
Eucalyptus camaldulensis  Photosynthesis  Mesophyll conductance  Water-use efficiency  Stomata  
Caution Is Needed in Quantifying Terrestrial Biomass Responses to Elevated Temperature: Meta-Analyses of Field-Based Experimental Warming Across China 期刊论文
FORESTS, 2018, 卷号: 9, 期号: 10, 页码: 14
作者:  Yan, Kai;  Zhang, Shuang;  Luo, Yahuang;  Wang, Zhenghong;  Zhai, Deli;  Xu, Jianchu;  Yang, Huizhao;  Ranjitkar, Sailesh
收藏  |  浏览/下载:56/0  |  提交时间:2018/12/03
above-ground biomass  below-ground biomass  meta-regression  phylogenetic meta-analyses  warming duration  plant clade age  herbaceous versus woody species  
miR-153 inhibits the migration and the tube formation of endothelial cells by blocking the paracrine of angiopoietin 1 in breast cancer cells 期刊论文
ANGIOGENESIS, 2018, 卷号: 21, 期号: 4, 页码: 849-860
作者:  Liang, Huichun;  Ge, Fei;  Xu, Yuhui;  Xiao, Ji;  Zhou, Zhongmei;  Liu, Rong;  Chen, Ceshi
收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2018/12/03
MiR-153  Angiopoietin 1  Endothelial cell  Tumor angiogenesis  Breast cancer  
Species Richness of the Family Ericaceae along an Elevational Gradient in Yunnan, China 期刊论文
FORESTS, 2018, 卷号: 9, 期号: 9, 页码: 15
作者:  Wang, Ji-Hua;  Cai, Yan-Fei;  Zhang, Lu;  Xu, Chuan-Kun;  Zhang, Shi-Bao
收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2018/12/03
Ericaceae  variation partitioning  climate  species-area relationship  mid-domain effect  
In vivo regulation of thylakoid proton motive force in immature leaves 期刊论文
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH, 2018, 卷号: 138, 期号: 2, 页码: 207-218
作者:  Huang, Wei;  Suorsa, Marjaana;  Zhang, Shi-Bao
收藏  |  浏览/下载:57/0  |  提交时间:2018/12/03
Chloroplast ATP synthase  Electron transfer  Immature leaves  Lumenal acidification  P700 redox state  Photoprotection  
Irpeksins A-E, 1,10-seco-Eburicane-Type Triterpenoids from the Medicinal Fungus Irpex lacteus and Their Anti-NO Activity 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2018, 卷号: 81, 期号: 10, 页码: 2163-2168
作者:  Tang, Yang;  Zhao, Zhen-Zhu;  Yao, Jian-Neng;  Feng, Tao;  Li, Zheng-Hui;  Chen, He-Ping;  Liu, Ji-Kai
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2018/12/03
Cytotoxic and N-Acetyltransferase Inhibitory Meroterpenoids from Ganoderma cochlear 期刊论文
MOLECULES, 2018, 卷号: 23, 期号: 7, 页码: 10
作者:  Cheng, Li-Zhi;  Qin, Fu-Ying;  Ma, Xiao-Chi;  Wang, Shu-Mei;  Yan, Yong-Ming;  Cheng, Yong-Xian
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/11/12
Ganoderma cochlear  meroterpenoids  cytotoxic activity  N-acetyltransferase  
BACE1 Inhibitory Meroterpenoids from Aspergillus terreus 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2018, 卷号: 81, 期号: 9, 页码: 1937-1945
作者:  Qi, Changxing;  Liu, Mengting;  Zhou, Qun;  Gao, Weixi;  Chen, Chunmei;  Lai, Yongji;  Hu, Zhengxi;  Xue, Yongbo;  Zhang, Jinwen;  Li, Dongyan;  Li, Xiao-Nian;  Zhang, Qing;  Wang, Jianping;  Zhu, Hucheng;  Zhang, Yonghui
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/11/12
Acaricidal Activity of Cyclodipeptides from Bacillus amyloliquefaciens W1 against Tetranychus urticae 期刊论文
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 66, 期号: 39, 页码: 10163-10168
作者:  Li, Xing-Yu;  Wang, Yue-Hu;  Yang, Jun;  Cui, Wen-Yan;  He, Peng-Jie;  Munir, Shahzad;  He, Peng-Fei;  Wu, Yi-Xin;  He, Yue-Qiu
收藏  |  浏览/下载:55/0  |  提交时间:2018/11/12
cyclic dipeptides  diketopiperazine  bioassay-guided fractionation  two-spotted spider mite  acaricidal activity  biological control