KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共5290条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Melohenryines A and B, two new indole alkaloids from Melodinus henryi 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2017, 卷号: 21, 页码: 179-182
作者:  Guo, Ling-Li;  Yuan, Yu-Xi;  He, Hong-Ping;  Li, Shun-Lin;  Zhang, Yu;  Hao, Xiao-Jiang
Adobe PDF(489Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:86/10  |  提交时间:2017/11/20
Monoterpenoid Indole Alkaloids  Melohenryines a And b  Melodinus Henryi  
Phytotoxic Terpenoids from Ligularia cymbulifera Roots 期刊论文
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2017, 卷号: 7, 页码: Article 2033
作者:  Chen, Jia;  Zheng, Guowei;  Zhang, Yu;  Aisa, Haji A.;  Hao, Xiao-Jiang
Adobe PDF(2504Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:68/4  |  提交时间:2017/11/20
Ligularia Cymbulifera  Ligulacymirin a  Ligulacymirin b  Eremophilane Sesquiterpenes  Phytotoxic Activity  
Star-PAP, a Poly(A) Polymerase, Functions as a Tumor Suppressor in an Orthotopic Humanbreast Cancer Model 期刊论文
Cell Death & Disease, 2017, 卷号: 8, 期号: 2, 页码: e2582.
作者:  C Yu;  Y Gong;  H Zhou;  M Wang;  L Kong;  J Liu;  T An;   H Zhu;  Y Li
Adobe PDF(3059Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:37/4  |  提交时间:2017/11/20
The Therapeutic Effects of Longikaurin A, a Natural ent-Kauranoid, in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Depend on ROS Accumulation and JNK/p38 MAPK Activation 期刊论文
Toxicology Letters, 2017, 卷号: 280, 页码: 106–115
作者:  Yun Chea;  Jingnan Wang;  Zuyang Yuan;  Yuan Li;   Zhiliang Lu;  Zhirong Zhang;  Jinyao Zhang;  Jun Wan;  Handong Sun;  Zhaoli Chen;  Jianxin Pu;  Jie He
Adobe PDF(1858Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:31/5  |  提交时间:2017/11/20
Eriocalyxin B, a Novel Autophagy Inducer, Exerts Anti-tumor Activity Through the Suppression of Akt/mTOR/p70S6K Signaling Pathway In breast Cancer 期刊论文
Biochemical Pharmacology, 2017, 卷号: 142, 页码: 58–70
作者:  Xunian Zhou;  Grace Gar-Lee Yue;  Andrew Man-Lok Chan;   Stephen Kwok-Wing Tsui;  Kwok-Pui Fung;   Handong Sun;  Jianxin Pu;  Clara Bik-San Lau
Adobe PDF(5871Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:41/9  |  提交时间:2017/11/20
Bioactive ent-kaurane diterpenoids from Isodon rubescens 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY, 2017, 卷号: 143, 页码: 199-207
作者:  Zhang, Yuan-Yuan;  Jiang, Hua-Yi;  Liu, Miao;  Hu, Kun;  Wang, Wei-Guang;  Du, Xue;  Li, Xiao-Nian;  Pu, Jian-Xin;  Sun, Han-Dong
Adobe PDF(1170Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:225/15  |  提交时间:2017/11/20
Isodon Rubescens  Lamiaceae  Cytotoxicity  7  Anti-inflammatory  20-epoxy-ent-kaurane Diterpenoids  
ent-Kaurane Diterpenoids from Isodon phyllostachys 期刊论文
Tetrahedron Letters, 2017, 卷号: 58, 页码: 349–351
作者:  Jin Yang;  Wei-Guang Wang;  Hai-Yan Wu;  Miao Liu;  Hua-Yi Jiang;   Xue Dua;  Yan Li;  Jian-Xin Pu;  Han-Dong Sun
Adobe PDF(532Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:30/3  |  提交时间:2017/11/20
Site-Divergent Delivery of Terminal Propargyls to Carbohydrates by Synergistic Catalysis 期刊论文
Chem, 2017, 页码: 834-845
作者:  Ren-Zhe Li;  Hua Tang;  Liqiang Wan;  Xia Zhang;  hengyanFu1JieLiu;  Shengyong Yang;  Da Jia;  Dawen Niu
Adobe PDF(2237Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2017/11/17
New Bioactive Macrocyclic Diterpenoids from Euphorbia helioscopia 期刊论文
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 2017, 卷号: 14, 期号: 10, 页码: 1
作者:  Hua, Juan;  Luo, Shi-Hong;  Liu, Yan;  Liu, Yan-Chun;  Tan, Yan-Yun;  Feng, Ling;  Xiao, Chao-Jiang;  Zhang, Ke-Qin;  Li, Sheng-Hong;  Niu, Xue-Mei
Adobe PDF(544Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:121/27  |  提交时间:2017/11/17
Euphorbia Helioscopia  Euphoscopoids a -c  Diterpenoids  Antifeedant Activities  Cytotoxic Activities.  
Metabolic map of osthole and its effect on lipids 期刊论文
XENOBIOTICA, 2018, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 285-299
作者:  Zhao, Qi;  Li, Xin-Mei;  Liu, Hong-Ning;  Gonzalez, Frank J.;  Li, Fei
Adobe PDF(2482Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:111/14  |  提交时间:2017/11/17
Lipid  Metabolomics  Metabolic Disease  Osthole  Time-of-flight Mass Spectrometry  Ultra-performance Liquid Chromatography