KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共32条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Identifying long-term stable refugia for relict plant species in East Asia (vol 9, 4488, 2018) 期刊论文
NATURE COMMUNICATIONS, 2018, 卷号: 9, 页码: 2
作者:  Tang, Cindy Q.;  Matsui, Tetsuya;  Ohashi, Haruka;  Dong, Yi-Fei;  Momohara, Arata;  Herrando-Moraira, Sonia;  Qian, Shenhua;  Yang, Yongchuan;  Ohsawa, Masahiko;  Hong Truong Luu;  Grote, Paul J.;  Krestov, Pavel V.;  LePage, Ben;  Werger, Marinus;  Robertson, Kevin;  Hobohm, Carsten;  Wang, Chong-Yun;  Peng, Ming-Chun;  Chen, Xi;  Wang, Huan-Chong;  Su, Wen-Hua;  Zhou, Rui;  Li, Shuaifeng;  He, Long-Yuan;  Yan, Kai;  Zhu, Ming-Yuan;  Hu, Jun;  Yang, Ruo-Han;  Li, Wang-Jun;  Tomita, Mizuki;  Wu, Zhao-Lu;  Yan, Hai-Zhong;  Zhang, Guang-Fei;  He, Hai;  Yi, Si-Rong;  Gong, Hede;  Song, Kun;  Song, Ding;  Li, Xiao-Shuang;  Zhang, Zhi-Ying;  Han, Peng-Bin;  Shen, Li-Qin;  Huang, Diao-Shun;  Luo, Kang;  Lopez-Pujol, Jordi
收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2018/12/27
Caution Is Needed in Quantifying Terrestrial Biomass Responses to Elevated Temperature: Meta-Analyses of Field-Based Experimental Warming Across China 期刊论文
FORESTS, 2018, 卷号: 9, 期号: 10, 页码: 14
作者:  Yan, Kai;  Zhang, Shuang;  Luo, Yahuang;  Wang, Zhenghong;  Zhai, Deli;  Xu, Jianchu;  Yang, Huizhao;  Ranjitkar, Sailesh
收藏  |  浏览/下载:179/0  |  提交时间:2018/12/03
above-ground biomass  below-ground biomass  meta-regression  phylogenetic meta-analyses  warming duration  plant clade age  herbaceous versus woody species  
Pseudarthria panii (Fabaceae: Desmodieae), a new species from Asia, 120 years after its first collection 期刊论文
PHYTOTAXA, 2018, 卷号: 367, 期号: 3, 页码: 265-274
作者:  Zhang, Rong;  Yi, Ting-Shuang;  Pan, Bo
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/10/04
China  history of collection  legume  Leguminosae  taxonomy  
Characterization of the complete chloroplast genome of Dalbergia odorifera (Leguminosae), a rare and critically endangered legume endemic to China 期刊论文
CONSERVATION GENETICS RESOURCES, 2018, 卷号: 10, 期号: 3, 页码: 527-530
作者:  Wariss, Hafiz Muhammad;  Yi, Ting-Shuang;  Wang, Hong;  Zhang, Rong
收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2018/09/17
Dalbergia Odorifera  Endangered Species  Plastome  Phylogenetic Analysis  
The chloroplast genome of a rare and an endangered species Salweenia bouffordiana (Leguminosae) in China 期刊论文
CONSERVATION GENETICS RESOURCES, 2018, 卷号: 10, 期号: 3, 页码: 405-407
作者:  Wariss, Hafiz Muhammad;  Yi, Ting-Shuang;  Wang, Hong;  Zhang, Rong
收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/09/17
Salweenia Bouffordiana  Endangered Species  Plastome  Ssr  Leguminosae  
A New Breviane Spiroditerpenoid from the Marine-Derived Fungus Penicillium sp TJ403-1 期刊论文
MARINE DRUGS, 2018, 卷号: 16, 期号: 4, 页码: 110
作者:  Yang, Beiye;  Sun, Weiguang;  Wang, Jianping;  Lin, Shuang;  Li, Xiao-Nian;  Zhu, Hucheng;  Luo, Zengwei;  Xue, Yongbo;  Hu, Zhengxi;  Zhang, Yonghui
浏览  |  Adobe PDF(2402Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/07/02
Marine-derived Fungi  Penicillium Sp Tj403-1  Breviane Spiroditerpenoid  Idh1 Inhibitory Activity  Cytotoxicity  
Isolation, Characterization, and Structure-Activity Relationship Analysis of Abietane Diterpenoids from Callicarpa bodinieri as Spleen Tyrosine Kinase Inhibitors 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2018, 卷号: 81, 期号: 4, 页码: 998-1006
作者:  Gao, Jun-Bo;  Yang, Shuang-Jing;  Yan, Zi-Ru;  Zhang, Xing-Jie;  Pu, De-Bing;  Wang, Li-Xia;  Li, Xiao-Li;  Zhang, Rui-Han;  Xiao, Wei-Lie
收藏  |  浏览/下载:100/0  |  提交时间:2018/07/16
Phylogeography of Eomecon chionantha in subtropical China: the dual roles of the Nanling Mountains as a glacial refugium and a dispersal corridor 期刊论文
BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY, 2018, 卷号: 18, 页码: 20
作者:  Tian, Shuang;  Kou, Yixuan;  Zhang, Zhirong;  Yuan, Lin;  Li, Derong;  Lopez-Pujol, Jordi;  Fan, Dengmei;  Zhang, Zhiyong
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2018/05/08
Phylogeographic Structure  Chloroplast Intergenic Spacer  Ribosomal Internal Transcribed Spacer  Microsatellite  Dispersal Corridor  Eomecon Chionantha Hance  
Plastid Genome Evolution in the Early-Diverging Legume Subfamily Cercidoideae (Fabaceae) 期刊论文
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2018, 卷号: 9, 期号: 1, 页码: 138
作者:  Wang, Yin-Huan;  Wicke, Susann;  Wang, Hong;  Jin, Jian-Jun;  Chen, Si-Yun;  Zhang, Shu-Dong;  Li, De-Zhu;  Yi, Ting-Shuang
浏览  |  Adobe PDF(2291Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:66/4  |  提交时间:2018/05/08
Inversion  Isomeric Plastomes  Ir Expansion/contraction  Plastome  Variation  Cercidoideae  Fabaceae  
Ethnobotany of Acorus in China 期刊论文
JOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION, 2018, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 213-224
作者:  Shu, Hang;  Zhang, Shuang;  Lei, Qiyi;  Zhou, Jiangju;  Ji, Yuanyuan;  Luo, Binsheng;  Hong, Liya;  Li, Feifei;  Liu, Bo;  Long, Chunlin
收藏  |  浏览/下载:77/0  |  提交时间:2018/12/27