KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共119条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Identification of new diterpene esters from green Arabica coffee beans, and their platelet aggregation accelerating activities 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 263, 页码: 251-257
作者:  Wang, Xia;  Meng, QianQian;  Peng, XingRong;  Hu, GuiLin;  Qiu, MingHua
收藏  |  浏览/下载:209/0  |  提交时间:2018/07/16
Coffea Arabica  Coffee Lipids  Diterpene Esters  Structure Elucidation  Platelet Aggregation  
Enantioselective Radical Cyclization of Tryptamines by Visible Light-Excited Nitroxides 期刊论文
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2018, 卷号: 83, 期号: 18, 页码: 10948-10958
作者:  Liang, Kangjiang;  Tong, Xiaogang;  Li, Tao;  Shi, Bingfei;  Wang, Haiyang;  Yan, Pengcheng;  Xia, Chengfeng
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/11/06
Hydantoin and thioamide analogues from Lepidium meyenii 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2018, 卷号: 25, 页码: 70-73
作者:  Tian, XiaoXue;  Peng, XingRong;  Yu, MuYuan;  Huang, YanJie;  Wang, Xia;  Zhou, Lin;  Qiu, Minghua
收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2018/07/16
Lepidium Meyenii  Maca  Hydantoin Derivatives  Thioamide Analogue  
Antimicrobial indole alkaloids with adductive C-9 aromatic unit from Gelsemium elegans 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2018, 卷号: 59, 期号: 21, 页码: 2066-2070
作者:  Wei, Xin;  Yang, Jing;  Ma, Hong-Xia;  Ding, Cai-Feng;  Yu, Hao-Fei;  Zhao, Yun-Li;  Liu, Ya-Ping;  Khan, Afsar;  Wang, Yi-Fen;  Yang, Zi-Feng;  Huang, Wan-Yi;  Wang, Xin-Hua;  Luo, Xiao-Dong
浏览  |  Adobe PDF(1063Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/8  |  提交时间:2018/07/02
Gelsemium Elegans  Indole Alkaloids  Antimicrobial Activities  
Substituting one &ITParis &ITfor another?&IT In vitro&IT cytotoxic and &ITin vivo &ITantitumor activities of &ITParis forrestii&IT, a substitute of &ITParis polyphylla &ITvar. &ITyunnanensis&IT 期刊论文
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2018, 卷号: 218, 期号: 1, 页码: 45-50
作者:  Wang, Yue-Hu;  Shi, Min;  Niu, Hong-Mei;  Yang, Jun;  Xia, Meng-Yuan;  Luo, Ji-Feng;  Chen, Ying-Jie;  Zhou, Yi-Ping;  Li, Heng
浏览  |  Adobe PDF(723Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:132/9  |  提交时间:2018/05/08
Melanthiaceae  Paris Forrestii  Saponins  Cytotoxicity  Anticancer  
Antibacterial Indole Alkaloids with Complex Heterocycles from Voacanga africana 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2018, 卷号: 20, 期号: 9, 页码: 2702-2706
作者:  Ding, Cai-Feng;  Ma, Hong-Xia;  Yang, Jing;  Qin, Xu-Jie;  Njateng, Guy S. S.;  Yu, Hao-Fei;  Wei, Xin;  Liu, Ya-Ping;  Huang, Wan-Yi;  Yang, Zi-Feng;  Wang, Xin-Hua;  Luo, Xiao-Dong
收藏  |  浏览/下载:274/0  |  提交时间:2018/07/16
Isolation, Characterization, and Structure-Activity Relationship Analysis of Abietane Diterpenoids from Callicarpa bodinieri as Spleen Tyrosine Kinase Inhibitors 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2018, 卷号: 81, 期号: 4, 页码: 998-1006
作者:  Gao, Jun-Bo;  Yang, Shuang-Jing;  Yan, Zi-Ru;  Zhang, Xing-Jie;  Pu, De-Bing;  Wang, Li-Xia;  Li, Xiao-Li;  Zhang, Rui-Han;  Xiao, Wei-Lie
收藏  |  浏览/下载:100/0  |  提交时间:2018/07/16
Complete plastome sequencing from Toona (Meliaceae) and phylogenomic analyses within Sapindales 期刊论文
APPLICATIONS IN PLANT SCIENCES, 2018, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 0
作者:  Lin, Nan;  Moore, Michael J.;  Deng, Tao;  Sun, Hang;  Yang, Lin-sen;  Sun, Yan-xia;  Wang, Heng-chang
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/07/16
Phylogenomic Analysis  Plastome  Sapindales  Structure  Toona  
Characterization of Sesquiterpene Dimers from Resina Commiphora That Promote Adipose-Derived Stem Cell Proliferation and Differentiation 期刊论文
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2018, 卷号: 83, 期号: 5, 页码: 2725-2733
作者:  Liu, Jia-Wang;  Zhang, Min-Yu;  Yan, Yong-Min;  Wei, Xiao-Yi;  Dong, Lu;  Zhu, Yan-Xia;  Cheng, Yong-Xian
浏览  |  Adobe PDF(3453Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2018/05/08
Chromanopyrones and a flavone from Hypericum monogynum 期刊论文
FITOTERAPIA, 2018, 卷号: 125, 页码: 59-64
作者:  Zeng, Yan-Rong;  Wang, Li-Ping;  Hu, Zhan-Xing;  Yi, Ping;  Yang, Wan-Xia;  Gu, Wei;  Huang, Lie-Jun;  Yuan, Chun-Mao;  Hao, Xiao-Jiang
收藏  |  浏览/下载:230/0  |  提交时间:2018/05/08
Hypericum Monogynum  Pyrone Derivatives  Inhibitory Effects On Alpha-glucosidase  Anti-oxidant Activity