KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共10条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Rearranged lanostane-type triterpenoids with anti- hepatic fibrosis activities from Ganoderma applanatum 期刊论文
RSC Adv.,2018, 8,31287, 2018, 卷号: 8, 期号: 0, 页码: 31287-31295
作者:  Lei Li;  Xing-Rong Peng;  Jin-Run Dong,;  Shuang-Yang Lu;  Xiao-Nian L;  Lin Zhou;  Ming-Hua Qiu
浏览  |  Adobe PDF(637Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:308/77  |  提交时间:2019/01/22
Rearranged lanostane-type triterpenoids with anti-hepatic fibrosis activities from Ganoderma applanatum 期刊论文
RSC ADVANCES, 2018, 卷号: 8, 期号: 55, 页码: 31287-31295
作者:  Li, Lei;  Peng, Xing-Rong;  Dong, Jin-Run;  Lu, Shuang-Yang;  Li, Xiao-Nian;  Zhou, Lin;  Qiu, Ming-Hua
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/22
Actein Inhibits the Proliferation and Adhesion of Human Breast Cancer Cells and Suppresses Migration in vivo 期刊论文
PHYTOTAXA, 2018, 卷号: 382, 期号: 2, 页码: 182-192
作者:  Wu, Xiao-Xiao;  Yue, Grace Gar-Lee;  Dong, Jin-Run;  Lam, Christopher Wai-Kei;  Wong, Chun-Kwok;  Qiu, Ming-Hua;  Lau, Clara Bik-San
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/27
Rare Hybrid Dimers with Anti-Acetylcholinesterase Activities from a Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seed Oil Cake 期刊论文
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2017, 卷号: 65, 期号: 43, 页码: 9453-9459
作者:  Peng, Xing-Rong;  Wang, Xia;  Dong, Jin-Run;  Qin, Xu-Jie;  Li, Zhong-Rong;  Yang, Han;  Zhou, Lin;  Qiu, Ming-Hua
收藏  |  浏览/下载:152/0  |  提交时间:2017/12/18
Safflower Seed Oil Cake  Carthamus Tinctorius L.  Anti-ache Activity  Ecd Analysis  Chiral Hplc  
Withanolides from aerial parts of Nicandra physalodes 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY, 2017, 卷号: 137, 页码: 148-155
作者:  Yu, Mu-Yuan;  Zhao, Gao-Ting;  Liu, Jie-Qing;  Khan, Afsar;  Peng, Xing-Rong;  Zhou, Lin;  Dong, Jin-Run;  Li, Hai-Zhou;  Qiu, Ming-Hua
浏览  |  Adobe PDF(577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:143/13  |  提交时间:2017/06/30
Nicandra Physalodes  Solanaceae  Withanolides  Cytotoxicity  
Rare Hybrid Dimers with Anti-Acetylcholinesterase Activities from a Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seed Oil Cake 期刊论文
J. Agric. Food Chem, 2017, 卷号: 65, 期号: 0, 页码: 9453-9459
作者:  Xing-Rong Peng;  Xia Wang;  Jin-Run Dong;  Xu-Jie Qin;  Zhong-Rong Li;  Han Yang;  Lin Zhou;   Ming-Hua Qiu
浏览  |  Adobe PDF(352Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:92/4  |  提交时间:2019/01/09
(+/-)-Ganoapplanin, a Pair of Polycyclic Meroterpenoid Enantiomers from Ganoderma applanatum 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2016, 卷号: 18, 期号: 23, 页码: 6078-6081
作者:  Li, Lei;  Li, Huan;  Peng, Xing-Rong;  Hou, Bo;  Yu, Mu-Yuan;  Dong, Jin-Run;  Li, Xiao-Nian;  Yang, Jian;  Qiu, Ming-Hua
浏览  |  Adobe PDF(1132Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:79/10  |  提交时间:2017/02/14
Cytotoxicity of Triterpenoid Alkaloids from Buxus microphylla against Human Tumor Cell Lines 期刊论文
MOLECULES, 2016, 卷号: 21, 期号: 9, 页码: 1
作者:  Bai, Shi-Tou;  Zhu, Guo-Lei;  Peng, Xing-Rong;  Dong, Jin-Run;  Yu, Mu-Yuan;  Chen, Jian-Chao;  Wan, Luo-Sheng;  Qiu, Ming-Hua
浏览  |  Adobe PDF(1039Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:87/5  |  提交时间:2017/01/05
Buxus Microphylla  Triterpenoid Alkaloid  Cytotoxicity  
Pepluane and Paraliane Diterpenoids from Euphorbia peplus with Potential Anti-inflammatory Activity 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2016, 卷号: 79, 期号: 6, 页码: 1628-1634
作者:  Wan, Luo-Sheng;  Chu, Rui;  Peng, Xing-Rong;  Zhu, Guo-Lei;  Yu, Mu-Yuan;  Li, Lei;  Zhou, Lin;  Lu, Shuang-Yang;  Dong, Jin-Run;  Zhang, Zhi-Run;  Li, Yan;  Qiu, Ming-Hua
浏览  |  Adobe PDF(1360Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:137/31  |  提交时间:2016/08/22
Vibsanin B Preferentially Targets HSP90b, Inhibits Interstitial Leukocyte Migration, and Ameliorates Experimental Autoimmune Encephalomyelitis 期刊论文
JOURNAL OF IMMUNOLOGY, 2015, 卷号: 194, 期号: 9, 页码: 4489-4497
作者:  Ye, Bai-Xin;  Deng, Xu;  Shao, Li-Dong;  Lu, Ying;  Xiao, Run;  Liu, Yi-Jie;  Jin, Yi;  Xie, Yin-Yin;  Zhao, Yan;  Luo, Liu-Fei;  Ma, Shun;  Gao, Ming;  Zhang, Lian-Ru;  He, Juan;  Zhang, Wei-Na;  Chen, Yi;  Xia, Cheng-Feng;  Deng, Min;  Liu, Ting-Xi;  Zhao, Qin-Shi;  Chen, Sai-Juan;  Chen, Zhu;  Chen,Z (reprint author),Shanghai Jiao Tong Univ,RuiJin Hosp,Sch Med,197 Rui Jin Rd 2,Shanghai 200025,Peoples R China.;  qinshizhao@mail.kib.ac.cn;  sjchen@stn.sh.cn;  zchen@stn.sh.cn
浏览  |  Adobe PDF(1516Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:152/8  |  提交时间:2015/07/20