KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Identifying long-term stable refugia for relict plant species in East Asia (vol 9, 4488, 2018) 期刊论文
NATURE COMMUNICATIONS, 2018, 卷号: 9, 页码: 2
作者:  Tang, Cindy Q.;  Matsui, Tetsuya;  Ohashi, Haruka;  Dong, Yi-Fei;  Momohara, Arata;  Herrando-Moraira, Sonia;  Qian, Shenhua;  Yang, Yongchuan;  Ohsawa, Masahiko;  Hong Truong Luu;  Grote, Paul J.;  Krestov, Pavel V.;  LePage, Ben;  Werger, Marinus;  Robertson, Kevin;  Hobohm, Carsten;  Wang, Chong-Yun;  Peng, Ming-Chun;  Chen, Xi;  Wang, Huan-Chong;  Su, Wen-Hua;  Zhou, Rui;  Li, Shuaifeng;  He, Long-Yuan;  Yan, Kai;  Zhu, Ming-Yuan;  Hu, Jun;  Yang, Ruo-Han;  Li, Wang-Jun;  Tomita, Mizuki;  Wu, Zhao-Lu;  Yan, Hai-Zhong;  Zhang, Guang-Fei;  He, Hai;  Yi, Si-Rong;  Gong, Hede;  Song, Kun;  Song, Ding;  Li, Xiao-Shuang;  Zhang, Zhi-Ying;  Han, Peng-Bin;  Shen, Li-Qin;  Huang, Diao-Shun;  Luo, Kang;  Lopez-Pujol, Jordi
收藏  |  浏览/下载:85/0  |  提交时间:2018/12/27
Caution Is Needed in Quantifying Terrestrial Biomass Responses to Elevated Temperature: Meta-Analyses of Field-Based Experimental Warming Across China 期刊论文
FORESTS, 2018, 卷号: 9, 期号: 10, 页码: 14
作者:  Yan, Kai;  Zhang, Shuang;  Luo, Yahuang;  Wang, Zhenghong;  Zhai, Deli;  Xu, Jianchu;  Yang, Huizhao;  Ranjitkar, Sailesh
收藏  |  浏览/下载:228/0  |  提交时间:2018/12/03
above-ground biomass  below-ground biomass  meta-regression  phylogenetic meta-analyses  warming duration  plant clade age  herbaceous versus woody species  
Identifying long-term stable refugia for relict plant species in East Asia 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2018, 卷号: 38, 期号: 10, 页码: 2625-2632
作者:  Tang, Cindy Q.;  Matsui, Tetsuya;  Ohashi, Haruka;  Dong, Yi-Fei;  Momohara, Arata;  Herrando-Moraira, Sonia;  Qian, Shenhua;  Yang, Yongchuan;  Ohsawa, Masahiko;  Luu, Hong Truong;  Grote, Paul J.;  Krestov, Pavel, V;  LePage, Ben;  Werger, Marinus;  Robertson, Kevin;  Hobohm, Carsten;  Wang, Chong-Yun;  Peng, Ming-Chun;  Chen, Xi;  Wang, Huan-Chong;  Su, Wen-Hua;  Zhou, Rui;  Li, Shuaifeng;  He, Long-Yuan;  Yan, Kai;  Zhu, Ming-Yuan;  Hu, Jun;  Yang, Ruo-Han;  Li, Wang-Jun;  Tomita, Mizuki;  Wu, Zhao-Lu;  Yan, Hai-Zhong;  Zhang, Guang-Fei;  He, Hai;  Yi, Si-Rong;  Gong, Hede;  Song, Kun;  Song, Ding;  Li, Xiao-Shuang;  Zhang, Zhi-Ying;  Han, Peng-Bin;  Shen, Li-Qin;  Huang, Diao-Shun;  Luo, Kang;  Lopez-Pujol, Jordi
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/12/27
快速测定土壤碳氮及其稳定同位素的中红外光谱检测系统 专利
申请日期: 2017-11-13, 公开日期: 2018-03-02
发明人:  阎凯;  许建初;  马怀霞;  高大山;  李云驹
Adobe PDF(1143Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:386/1  |  提交时间:2018/05/10
同时测定植物多种重金属含量的中红外光谱便携检测系统 专利
申请日期: 2017-09-28, 公开日期: 2018-01-12
发明人:  阎凯;  许建初;  高大山;  马怀霞;  安娜·奥斯特曼
Adobe PDF(1248Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:72/0  |  提交时间:2018/05/10
Potential effects of climate change on geographic distribution of the Tertiary relict tree species Davidia involucrata in China 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7, 页码: 43822
作者:  Tang,Cindy Q.;  Dong,Yi-Fei;  Herrando-Moraira,Sonia;  Matsui,Tetsuya;  Ohashi,Haruka;  He,Long-Yuan;  Nakao,Katsuhiro;  Tanaka,Nobuyuki;  Tomita,Mizuki;  Li,Xiao-Shuang;  Yan,Hai-Zhong;  Peng,Ming-Chun;  Hu,Jun;  Yang,Ruo-Han;  Li,Wang-Jun;  Yan,Kai;  Hou,Xiuli;  Zhang,Zhi-Ying;  Lopez-Pujol,Jordi
浏览  |  Adobe PDF(5229Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/1  |  提交时间:2017/10/23
Last Glacial Maximum  Western North-america  Quaternary Climate  Extinction Risk  Change Threats  Europe  Phylogeography  Populations  Responses  Habitat  
同时测定植物多种重金属含量的中红外光谱便携检测系统 专利
公开日期: 2018-08-17
发明人:  阎凯;  许建初;  高大山;  马怀霞;  安娜·奥斯特曼
收藏  |  浏览/下载:50/0  |  提交时间:2018/10/24