KIB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共112条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Macathiohydantoins B-K, novel thiohydantoin derivatives from Lepidium meyenii 期刊论文
TETRAHEDRON, 2017, 卷号: 73, 期号: 30, 页码: 4392-4397
作者:  Yu, Mu-Yuan;  Qin, Xu-Jie;  Peng, Xing-Rong;  Wang, Xia;  Tian, Xiao-Xue;  Li, Zhong-Rong;  Qiu, Ming-Hua
Adobe PDF(609Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:99/4  |  提交时间:2017/08/29
Brassicaceae  Lepidium Meyenii  Maca  Thiohydantoin Derivatives  
Withanolides from aerial parts of Nicandra physalodes 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY, 2017, 卷号: 137, 页码: 148-155
作者:  Yu, Mu-Yuan;  Zhao, Gao-Ting;  Liu, Jie-Qing;  Khan, Afsar;  Peng, Xing-Rong;  Zhou, Lin;  Dong, Jin-Run;  Li, Hai-Zhou;  Qiu, Ming-Hua
Adobe PDF(577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:133/13  |  提交时间:2017/06/30
Nicandra Physalodes  Solanaceae  Withanolides  Cytotoxicity  
Macahydantoins A and B, two new thiohydantoin derivatives from Maca (Lepidium meyenii): Structural elucidation and concise synthesis of macahydantoin A 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2017, 卷号: 58, 期号: 17, 页码: 1684-1686
作者:  Yu, Mu-Yuan;  Qin, Xu-Jie;  Shao, Li-Dong;  Peng, Xing-Rong;  Li, Lei;  Yang, Han;  Qiu, Ming-Hua
Adobe PDF(537Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:80/4  |  提交时间:2017/08/29
Cruciferae  Lepidium Meyenii  Thiohydantoin Derivatives  Concise Synthesis  
A novel cycloartane triterpenoid from Cimicifuga induces apoptotic and autophagic cell death in human colon cancer HT-29 cells 期刊论文
ONCOLOGY REPORTS, 2017, 卷号: 37, 期号: 4, 页码: 2079-2086
作者:  Dai, Xiaoli;  Liu, Jing;  Nian, Yin;  Qiu, Ming-Hua;  Luo, Ying;  Zhang, Jihong
Adobe PDF(1057Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:101/7  |  提交时间:2017/06/01
Cimicifuga  Apoptosis  Autophagy  Colon Cancer Cells  
(+/-)-Ganoapplanin, a Pair of Polycyclic Meroterpenoid Enantiomers from Ganoderma applanatum 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2016, 卷号: 18, 期号: 23, 页码: 6078-6081
作者:  Li, Lei;  Li, Huan;  Peng, Xing-Rong;  Hou, Bo;  Yu, Mu-Yuan;  Dong, Jin-Run;  Li, Xiao-Nian;  Yang, Jian;  Qiu, Ming-Hua
Adobe PDF(1132Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:73/10  |  提交时间:2017/02/14
Cytotoxic 9,19-cycloartane triterpenoids from the roots of Cimicifuga foetida L. 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2016, 卷号: 18, 期号: 1, 页码: 105-112
作者:  Zhu, Guo-Lei;  Nian, Yin;  Zhu, Di-Fan;  Wan, Luo-Sheng;  Bao, Ni-Man;  Wang, Wei-Hua;  Zhou, Lin;  Qiu, Ming-Hua
Adobe PDF(1008Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:95/9  |  提交时间:2017/02/14
Cimicifuga Foetida L.  Cytotoxicity  9  19-cycloartane Triterpenoids  
New potential beneficial effects of actein, a triterpene glycoside isolated from Cimicifuga species, in breast cancer treatment 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 卷号: 6, 期号: 1, 页码: 1
作者:  Yue, Grace Gar-Lee;  Xie, Sida;  Lee, Julia Kin-Ming;  Kwok, Hin-Fai;  Gao, Si;  Nian, Yin;  Wu, Xiao-Xiao;  Wong, Chun-Kwok;  Qiu, Ming-Hua;  Lau, Clara Bik-San
Adobe PDF(2501Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:123/8  |  提交时间:2016/12/21
Cytotoxicity of Triterpenoid Alkaloids from Buxus microphylla against Human Tumor Cell Lines 期刊论文
MOLECULES, 2016, 卷号: 21, 期号: 9, 页码: 1
作者:  Bai, Shi-Tou;  Zhu, Guo-Lei;  Peng, Xing-Rong;  Dong, Jin-Run;  Yu, Mu-Yuan;  Chen, Jian-Chao;  Wan, Luo-Sheng;  Qiu, Ming-Hua
Adobe PDF(1039Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:79/5  |  提交时间:2017/01/05
Buxus Microphylla  Triterpenoid Alkaloid  Cytotoxicity  
The in Vitro and in Vivo Antitumor Activities of Tetracyclic Triterpenoids Compounds Actein and 26-Deoxyactein Isolated from Rhizome of Cimicifuga foetida L. 期刊论文
MOLECULES, 2016, 卷号: 21, 期号: 8, 页码: 1001
作者:  Wu, Desong;  Yao, Qi;  Chen, Yajuan;  Hu, Xiaodong;  Qing, Chen;  Qiu, Minghua
Adobe PDF(2842Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:69/2  |  提交时间:2017/01/05
Actein  26-deoxyactein  Antitumor Activity  Ic50  Cell Cycle  
Bioassay-Guided Isolation and Structural Modification of the Anti-TB Resorcinols from Ardisia gigantifolia 期刊论文
CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN, 2016, 卷号: 88, 期号: 2, 页码: 293-301
作者:  Guan, Yi-Fu;  Song, Xun;  Qiu, Ming-Hua;  Luo, Shi-Hong;  Wang, Bao-Jie;  Nguyen Van Hung;  Cuong, Nguyen M.;  Soejarto, Djaja Doel;  Fong, Harry H. S.;  Franzblau, Scott G.;  Li, Sheng-Hong;  He, Zhen-Dan;  Zhang, Hong-Jie
Adobe PDF(592Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:99/4  |  提交时间:2017/01/05
Ardisia Gigantifolia  Isolation And Structure Identification  Resorcinols  Anti-tb Activity  Mycobacterium Tuberculosis H37rv  Structural Modification