KIB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共90条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Phylogeny and staminal evolution of Salvia (Lamiaceae, Nepetoideae) in East Asia 期刊论文
ANNALS OF BOTANY, 2018, 卷号: 122, 期号: 4, 页码: 649-668
作者:  Hu, Guo-Xiong;  Takano, Atsuko;  Drew, Bryan T.;  Liu, En-De;  Soltis, Douglas E.;  Soltis, Pamela S.;  Peng, Hua;  Xiang, Chun-Lei
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/11/06
Salvia  phylogeny  staminal evolution  stamen movement  Mentheae  Salvia sonchifolia  Salvia plebeia  subg. Glutinaria  sect. Sobiso  
Vincetoxicum xinpingense (Asclepiadeae, Asclepiadoideae, Apocynaceae), a new species from Yunnan Province, China 期刊论文
PHYTOTAXA, 2018, 卷号: 361, 期号: 1, 页码: 56-64
作者:  Jiang, Li-Qiong;  Li, Yuan-Yuan;  Zhu, Xin-Xin;  Wang, Yue-Hua;  Peng, Hua
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/09/17
Ailao Mountains  Cynanchum  Morphology  Tylophora  Vincetoxicum  Xinping  
Molecular systematics of Caryopteris (Lamiaceae) and its allies with reference to the molecular phylogeny of subfamily Ajugoideae 期刊论文
TAXON, 2018, 卷号: 67, 期号: 2, 页码: 376-394
作者:  Xiang, Chun-Lei;  Zhao, Fei;  Cantino, Philip D.;  Drew, Bryan T.;  Li, Bo;  Liu, En-De;  Soltis, Douglas E.;  Soltis, Pamela S.;  Peng, Hua
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/16
Discretitheca  Glossocarya  Rubiteucris  Schnabelia  Teucrium  
Clarification of the taxonomic confusion between Ilex formosana and I-tetramera (Aquifoliaceae), with the description of a new species I-shukunii 期刊论文
PHYTOTAXA, 2018, 卷号: 382, 期号: 1, 页码: 136-147
作者:  Yang, Yi;  Chen, Li;  Peng, Hua
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/27
LC-MS guided isolation of diterpenoids from Sapium insigne with alpha-glucosidase inhibitory activities 期刊论文
FITOTERAPIA, 2018, 卷号: 128, 页码: 73-78
作者:  Yan, De-Xiu;  Geng, Chang-An;  Yang, Tong-Hua;  Huang, Xiao-Yan;  Li, Tian-Ze;  Gao, Zhen;  Ma, Yun-Bao;  Peng, Hua;  Zhang, Xue-Mei;  Chen, Ji-Jun
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/27
Low ecological representation in the protected area network of China 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2018, 卷号: 81, 期号: 6, 页码: 1311-1320
作者:  Xu, Haigen;  Cao, Mingchang;  Wang, Zhi;  Wu, Yi;  Cao, Yun;  Wu, Jun;  Le, Zhifang;  Cui, Peng;  Ding, Hui;  Xu, Wanggu;  Peng, Hua;  Jiang, Jianping;  Wu, Yuhu;  Jiang, Xuelong;  Zhang, Zhiyun;  Rao, Dingqi;  Li, Jianqiang;  Lei, Fumin;  Xia, Nianhe;  Han, Lianxian;  Cao, Wei;  Wu, Jiayu;  Xia, Xin;  Li, Yimin
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/27
Chromosome numbers of 24 taxa of Lamiaceae from Southwest China 期刊论文
MYCOLOGIA, 2018, 卷号: 110, 期号: 5, 页码: 919-929
作者:  Chen, Ya-Ping;  Zhao, Fei;  Peng, Hua;  Xiang, Chun-Lei;  Funamoto, Tsuneo
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/12/27
Full Chloroplast Genome Assembly of 11 Diverse Watermelon Accessions 期刊论文
FRONTIERS IN GENETICS, 2017, 卷号: 8, 页码: 46
作者:  Shi, Chao;  Wang, Shuo;  Zhao, Fei;  Peng, Hua;  Xiang, Chun-Lei
Adobe PDF(477Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/4  |  提交时间:2017/07/18
Chloroplast Genome  Watermelon  Genome Assembly  Annotation  Cucurbitaceae  
Taxonomic notes on Isodon (Nepetoideae, Lamiaceae) in China I: revision of four species 期刊论文
NORDIC JOURNAL OF BOTANY, 2017, 卷号: 35, 期号: 2, 页码: 162-175
作者:  Chen, Ya-Ping;  Xiang, Chun-Lei;  Hu, Guo-Xiong;  Peng, Hua
Adobe PDF(54565Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:60/1  |  提交时间:2017/06/30
A new species of Ilex (Aquifoliaceae) from Jiangxi Province, China, based on morphological and molecular data 期刊论文
PHYTOTAXA, 2017, 卷号: 298, 期号: 2, 页码: 147-157
作者:  Jiang, Lei;  Xu, Kewang;  Fan, Qiang;  Peng, Hua
Adobe PDF(5009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:79/31  |  提交时间:2017/05/19
Aquifoliaceae  Chinese Flora  Ilex Sect. Paltoria  Jiangxi Flora