KIB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共391条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Efficient synthesis of new phenanthridine Wnt/beta-catenin signaling pathway agonists 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2018, 卷号: 157, 页码: 1491-1499
作者:  Chen, Duozhi;  Zhang, Heng;  Jing, Chenxu;  He, Xiaoli;  Yang, Bijuan;  Cai, Jieyun;  Zhou, Yunfu;  Song, Xiaoming;  Li, Lin;  Hao, Xiaojiang
收藏  |  浏览/下载:164/0  |  提交时间:2018/11/12
Wnt/beta-catenin signaling agonist  Phenanthridine derivatives  Structural optimization  
Identification of Ingol and Rhamnofolane Diterpenoids from Euphorbia resinifera and Their Abilities to Induce Lysosomal Biosynthesis 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2018, 卷号: 81, 期号: 5, 页码: 1209-1218
作者:  Zhao, Ning-Dong;  Ding, Xiao;  Song, Yu;  Yang, Dong-Qiong;  Adelakun, Tiwalade Adegoke;  Qian, Wen-Dan;  Zhang, Yu;  Di, Ying-Tong;  Gao, Fang;  Hao, Xiao-Jiang;  Li, Shun-Lin
收藏  |  浏览/下载:243/0  |  提交时间:2018/07/16
The plant sesquiterpene lactone parthenolide inhibits Wnt/-catenin signaling by blocking synthesis of the transcriptional regulators TCF4/LEF1 期刊论文
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 2018, 卷号: 293, 期号: 14, 页码: 5335-5344
作者:  Zhu, Xiaoliang;  Yuan, Chunmao;  Tian, Chenyang;  Li, Chen;  Nie, Fen;  Song, Xiaomin;  Zeng, Rong;  Wu, Dianqing;  Hao, Xiaojiang;  Li, Lin
收藏  |  浏览/下载:202/0  |  提交时间:2018/05/08
Inhibitor  Protein Synthesis  Small Molecule  T-cell Factor (Tcf)  Wnt Signaling  
Munronin O, a potential activator for plant resistance 期刊论文
PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, 2018, 卷号: 146, 页码: 13-18
作者:  Yan, Ying;  Tang, Lei;  Hu, Jiaqi;  Wang, Jianta;  Adelakun, Tiwalade Adegoke;  Yang, Dongqiong;  Di, Yingtong;  Zhang, Yu;  Hao, Xiaojiang
浏览  |  Adobe PDF(1146Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:196/26  |  提交时间:2018/06/11
Limonoids  Munronia Henryi Harms  Tobacco Mosaic Virus  Antiviral Activity  Plant Resistance  
Chromanopyrones and a flavone from Hypericum monogynum 期刊论文
FITOTERAPIA, 2018, 卷号: 125, 页码: 59-64
作者:  Zeng, Yan-Rong;  Wang, Li-Ping;  Hu, Zhan-Xing;  Yi, Ping;  Yang, Wan-Xia;  Gu, Wei;  Huang, Lie-Jun;  Yuan, Chun-Mao;  Hao, Xiao-Jiang
收藏  |  浏览/下载:229/0  |  提交时间:2018/05/08
Hypericum Monogynum  Pyrone Derivatives  Inhibitory Effects On Alpha-glucosidase  Anti-oxidant Activity  
RP-HPLC法测定不同产地及不同部位马蓝中六种活性成分的含量 期刊论文
天然产物研究与开发, 2018, 卷号: 30, 期号: 07, 页码: 1188-1194
作者:  肖春霞;  杨万霞;  涂江涛;  苑春茂;  黄烈军;  胡永;  段玉书;  顾玮;  郝小江
收藏  |  浏览/下载:133/0  |  提交时间:2018/11/26
含量测定  马蓝  RP-HPLC  不同产地  不同部位  
Daphniphyllum alkaloids with cytotoxic activity from Daphniphyllum angustifolium 期刊论文
NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2018, 卷号: 32, 期号: 18, 页码: 2165-2170
作者:  Liu, Shuai;  Zhang, Jiahui;  Di, Yingtong;  Dong, Jinyan;  Hao, Xiaojiang
收藏  |  浏览/下载:152/0  |  提交时间:2018/09/17
Daphniphyllum Angustifolium  Alkaloid  Daphnezomine w  Cytotoxic Activity  
Two new monoterpenoid indole alkaloids from Alstonia rostrata 期刊论文
NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2018, 卷号: 32, 期号: 7, 页码: 844-848
作者:  Yuan, Yu-Xi;  Guo, Feng;  He, Hong-Ping;  Zhang, Yu;  Hao, Xiao-Jiang
收藏  |  浏览/下载:144/0  |  提交时间:2018/05/08
Alstonia Rostrata  Apocynaceae  Monoterpene Indole Alkaloid  
Hypermonins A and B, two 6-norpolyprenylated acylphloroglucinols with unprecedented skeletons from Hypericum monogynum 期刊论文
PHYTOTAXA, 2018, 卷号: 356, 期号: 1, 页码: 1-18
作者:  Zeng, Yan-Rong;  Yi, Ping;  Gu, Wei;  Xiao, Chun-Xia;  Huang, Lie-Jun;  Tian, Dong-Song;  Yan, Hui;  Chen, Duo-Zhi;  Yuan, Chun-Mao;  Hao, Xiao-Jiang
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2018/12/27
Seven new anthranilamide derivatives from Aconitum apetalum 期刊论文
FITOTERAPIA, 2018, 卷号: 128, 页码: 79-85
作者:  Hu, Zhan-Xing;  Zhao, Li-Hua;  Tang, Hong-Yu;  Aisa, Haji Aker;  Zhang, Yu;  Hao, Xiao-Jiang
收藏  |  浏览/下载:73/0  |  提交时间:2018/12/27