KIB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共367条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Efficient synthesis of new phenanthridine Wnt/beta-catenin signaling pathway agonists 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2018, 卷号: 157, 页码: 1491-1499
作者:  Chen, Duozhi;  Zhang, Heng;  Jing, Chenxu;  He, Xiaoli;  Yang, Bijuan;  Cai, Jieyun;  Zhou, Yunfu;  Song, Xiaoming;  Li, Lin;  Hao, Xiaojiang
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/11/12
Wnt/beta-catenin signaling agonist  Phenanthridine derivatives  Structural optimization  
Identification of Ingol and Rhamnofolane Diterpenoids from Euphorbia resinifera and Their Abilities to Induce Lysosomal Biosynthesis 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2018, 卷号: 81, 期号: 5, 页码: 1209-1218
作者:  Zhao, Ning-Dong;  Ding, Xiao;  Song, Yu;  Yang, Dong-Qiong;  Adelakun, Tiwalade Adegoke;  Qian, Wen-Dan;  Zhang, Yu;  Di, Ying-Tong;  Gao, Fang;  Hao, Xiao-Jiang;  Li, Shun-Lin
收藏  |  浏览/下载:69/0  |  提交时间:2018/07/16
The plant sesquiterpene lactone parthenolide inhibits Wnt/-catenin signaling by blocking synthesis of the transcriptional regulators TCF4/LEF1 期刊论文
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 2018, 卷号: 293, 期号: 14, 页码: 5335-5344
作者:  Zhu, Xiaoliang;  Yuan, Chunmao;  Tian, Chenyang;  Li, Chen;  Nie, Fen;  Song, Xiaomin;  Zeng, Rong;  Wu, Dianqing;  Hao, Xiaojiang;  Li, Lin
收藏  |  浏览/下载:34/0  |  提交时间:2018/05/08
Inhibitor  Protein Synthesis  Small Molecule  T-cell Factor (Tcf)  Wnt Signaling  
Chromanopyrones and a flavone from Hypericum monogynum 期刊论文
FITOTERAPIA, 2018, 卷号: 125, 页码: 59-64
作者:  Zeng, Yan-Rong;  Wang, Li-Ping;  Hu, Zhan-Xing;  Yi, Ping;  Yang, Wan-Xia;  Gu, Wei;  Huang, Lie-Jun;  Yuan, Chun-Mao;  Hao, Xiao-Jiang
收藏  |  浏览/下载:66/0  |  提交时间:2018/05/08
Hypericum Monogynum  Pyrone Derivatives  Inhibitory Effects On Alpha-glucosidase  Anti-oxidant Activity  
Daphniphyllum alkaloids with cytotoxic activity from Daphniphyllum angustifolium 期刊论文
NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2018, 卷号: 32, 期号: 18, 页码: 2165-2170
作者:  Liu, Shuai;  Zhang, Jiahui;  Di, Yingtong;  Dong, Jinyan;  Hao, Xiaojiang
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/09/17
Daphniphyllum Angustifolium  Alkaloid  Daphnezomine w  Cytotoxic Activity  
Two new monoterpenoid indole alkaloids from Alstonia rostrata 期刊论文
NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2018, 卷号: 32, 期号: 7, 页码: 844-848
作者:  Yuan, Yu-Xi;  Guo, Feng;  He, Hong-Ping;  Zhang, Yu;  Hao, Xiao-Jiang
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/05/08
Alstonia Rostrata  Apocynaceae  Monoterpene Indole Alkaloid  
Regioselective alkali metal reduction of dibenzocyclooctadiene lignan derivatives, demethoxylation followed by dehalogenation 期刊论文
Chemistry Central Journal, 2017, 卷号: 11, 期号: 1
作者:  Wang,Qing-yao;  Fang,Jia-qi;  Deng,Lu-lu;  Hao,Xiao-jiang;  Mu,Shu-zhen
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/09/27
Alkali metal  Regioselective demethoxylation  Dehalogenation  Halogenated dibenzocyclooctadiene lignans  Aryl halides  
Tabercorymines A and B, Two Vobasinyl-Ibogan-Type Bisindole Alkaloids from Tabernaemontana corymbosa 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2017, 卷号: 19, 期号: 18, 页码: 4964-4967
作者:  Yuan, Yu-Xi;  Zhang, Yu;  Guo, Ling-Li;  Wang, Yue-Hu;  Goto, Masuo;  Morris-Natschke, Susan L.;  Lee, Kuo-Hsiung;  Hao, Xiao-Jiang
Adobe PDF(915Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:72/16  |  提交时间:2017/10/23
Indole Alkaloids  
Melohenryines A and B, two new indole alkaloids from Melodinus henryi 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2017, 卷号: 21, 页码: 179-182
作者:  Guo, Ling-Li;  Yuan, Yu-Xi;  He, Hong-Ping;  Li, Shun-Lin;  Zhang, Yu;  Hao, Xiao-Jiang
Adobe PDF(489Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:56/10  |  提交时间:2017/11/20
Monoterpenoid Indole Alkaloids  Melohenryines a And b  Melodinus Henryi  
Phytotoxic Terpenoids from Ligularia cymbulifera Roots 期刊论文
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2017, 卷号: 7, 页码: Article 2033
作者:  Chen, Jia;  Zheng, Guowei;  Zhang, Yu;  Aisa, Haji A.;  Hao, Xiao-Jiang
Adobe PDF(2504Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/4  |  提交时间:2017/11/20
Ligularia Cymbulifera  Ligulacymirin a  Ligulacymirin b  Eremophilane Sesquiterpenes  Phytotoxic Activity