KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共1370条,第11-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Evolutionary history and biogeography of Mandragora L. (Solanaceae) 期刊论文
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 2018, 卷号: 129, 期号: 1, 页码: 85-95
作者:  Volis, Sergei;  Fogel, Keren;  Tu, Tieyao;  Sun, Hang;  Zaretsky, Marianna
收藏  |  浏览/下载:134/0  |  提交时间:2018/11/12
Mandragora  Phylogeny  Biogeography  Plastid Dna  Its  Human-assisted Migration  
Indole and flavonoid from the herbs of Kalimeris shimadai 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2018, 卷号: 28, 页码: 135-138
作者:  Zhang, Nan;  Jin, Wen-Fang;  Sun, Yun-Peng;  Wang, Gang;  Yu, Yang;  Zhou, Zhong-Yu;  Wang, Guo-Kai;  Liu, Jin-Song
收藏  |  浏览/下载:93/0  |  提交时间:2018/12/18
Kalimeris shimadai  Indole  Flavonoid  Cytotoxicity  
Science and Technology Research Program of Kunming Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences[KIB2017006] 项目
项目编号: KIB2017006, 资助机构: Science and Technology Research Program of Kunming Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/12/18
Foundation of Key Laboratory of Plant Resources Conservation and Sustainable Utilization, South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences[PCU201804] 项目
项目编号: PCU201804, 资助机构: Foundation of Key Laboratory of Plant Resources Conservation and Sustainable Utilization, South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/12/18
Key Research and Development Project of Anhui Province[1704a0802145] 项目
项目编号: 1704a0802145, 资助机构: Key Research and Development Project of Anhui Province, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/18
Guangdong Special Support Program[2015TQ01R054] 项目
项目编号: 2015TQ01R054, 资助机构: Guangdong Special Support Program, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/18
National Natural Sciences Foundation of China[81303220] 项目
项目编号: 81303220, 资助机构: National Natural Sciences Foundation of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/18
Youth Innovation Promotion Association CAS[2016310] 项目
项目编号: 2016310, 资助机构: Youth Innovation Promotion Association CAS, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/18
Indigenous knowledge of dye-yielding plants among Bai communities in Dali, Northwest Yunnan, China 期刊论文
Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 2018, 卷号: 14, 期号: 1
作者:  Fan,Yanxiao;  Zhao,Yanqiang;  Liu,Aizhong;  Hamilton,Alan;  Wang,Chuanfa;  Li,Liangqun;  Yang,Yekun;  Yang,Lixin
收藏  |  浏览/下载:62/0  |  提交时间:2018/12/18
Indigenous knowledge  Dye-yielding plants  Bai communities  Biodiversity protection  
Bioactive polycyclic polyprenylated acylphloroglucinols from Hypericum perforatum 期刊论文
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY, 2018, 卷号: 16, 期号: 43, 页码: 8130-8143
作者:  Guo, Yi;  Zhang, Na;  Sun, Weiguang;  Duan, Xueyan;  Zhang, Qing;  Zhou, Qun;  Chen, Chunmei;  Zhu, Hucheng;  Luo, Zengwei;  Liu, Junjun;  Li, Xiao-Nian;  Xue, Yongbo;  Zhang, Yonghui
收藏  |  浏览/下载:66/0  |  提交时间:2018/12/18